Czyste Powietrze 2.0 – co warto wiedzieć o nowej wersji programu dofinansowania?

Od 15 maja 2020 r. zaczęła obowiązywać nowa wersja Programu Czyste Powietrze. Wprowadziła ona kilka istotnych modyfikacji, które uprościły procedury przyznawania dofinansowania i umożliwiły skorzystanie ze wsparcia jeszcze większej liczbie osób.

Program Czyste Powietrze jest realizowany od 2018 r. Jego głównym założeniem jest walka o lepszą jakość powietrza w naszym kraju oraz zwiększenie efektywności budynków jednorodzinnych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył w 2021 r. na cele realizowane w ramach Programu Czyste Powietrze 1,76 mld zł. Środki te zostaną rozdysponowane wśród właścicieli oraz współwłaścicieli domów jednorodzinnych i wydzielonych mieszkań w budynkach jednorodzinnych, którzy zdecydują się na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz prace związane z termomodernizacją domu.

 

Nowa wersja Programu Czyste Powietrze = mniej formalności

Program Czyste Powietrze 2.0. przyniósł kilka rozwiązań, ułatwiających przyszłym beneficjentom przejście przez biurokrację. Oto najważniejsze z nich:

1. Uproszczono wniosek o dotację. Dotychczasowy formularz został zmieniony w taki sposób, aby jego wypełnienie zajmowało możliwie najmniej czasu i wymagało złożenia jedynie niezbędnych załączników. Zrezygnowano z konieczności podawania we wniosku informacji technicznych, których uzupełnianie sprawiało sporo problemów. Zamiast dołączania dokumentów dotyczących wysokości dochodów wystarczy złożenie stosownego oświadczenia.

2. Nowa wersja Programu Czyste Powietrze umożliwiła również składanie wniosków o dotację online na rządowym portalu gov.pl.

3. Skrócono czas rozpatrywania wniosków o dofinansowanie z 90 do 30 dni, co znacznie przyspieszy beneficjentom realizację zakładanych celów.

4. Do programu włączono gminy. Dzięki temu wnioskodawcy mogą liczyć na pomoc ze strony w złożeniu wniosku. Gminy mogą natomiast: wydawać zaświadczenia potwierdzające prawo do zwiększonego dofinansowania, udzielać pożyczek osobom uprawnionym do zwiększonego dofinansowania (ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW dla wojewódzkich funduszy z przeznaczeniem na pożyczki dla beneficjentów) i łączyć dotacje z programów gminnych z dotacją w Programie Czyste Powietrze.

5. Dołączono do Programu sektor bankowy. Dzięki temu powstanie produkt, który połączy dofinansowanie z Programu Czyste Powietrze z finansowaniem w formie kredytu bankowego. Udostępnienie pierwszych środków kredytowych dla Polaków przez banki, które dołączą do Programu Czyste Powietrze planowane jest od połowy 2021 r.

6. Połączono Czyste Powietrze z programem dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej Mój Prąd. Dzięki temu nie trzeba składać dwóch oddzielnych wniosków o dotację.

7. Wprowadzono również podział beneficjentów na grupy uprawnione do dofinansowania o różnej wysokości.

 

Dwa poziomy dofinansowania

Nowa wersja Programu Czyste Powietrze wprowadziła podział na dwa warianty dofinansowania: podstawowy i podwyższony. Wariant podstawowy umożliwia osobom o rocznym dochodzie nieprzekraczającym 100 tys. zł przyznanie dofinansowania w kwocie do 20 tys. zł. Wariant podwyższony pozwala osobom o niższych dochodach uzyskać dotację sięgającą nawet 32.000 zł. Uprawnieni są do niego:
- beneficjenci, w przypadku których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 1,4 tys. zł
- osoby samotne o dochodach 1,96 tys. zł miesięcznie.
Wprowadzono również najbardziej intensywną formę dofinansowania - dotację z programu „Stop smog”, która pozwala pokryć zdecydowaną większość lub nawet całość kosztów realizowanej inwestycji. Będzie ona przysługiwać osobom potrzebującym największego wsparcia, które znajdą się w programie dzięki aktywności gminy.

 

Realizacja inwestycji w ramach Programu Czyste Powietrze

Jednym z ułatwień wprowadzonych w nowej edycji Programu Czyste Powietrze jest możliwość złożenia wniosku na inwestycje w trakcie realizacji oraz już zrealizowane. O dotację można ubiegać się m.in. w przypadku przedsięwzięcia rozpoczętego do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, przy czym data jego rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż 15 maja 2020 r.

W regulaminie Programu Czyste Powietrze pojawił się również zapis informujący, o tym, że w sytuacjach niezależnych od beneficjenta, w szczególności ze względu na epidemię COVID-19, na wniosek beneficjenta WFOŚiGW może przedłużyć maksymalny okres realizacji przedsięwzięcia o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, nie dłużej niż do 30.06.2029 r. Takie rozwiązanie będzie bardzo pomocne dla wnioskodawców, którzy z powodu pandemii i jej następstw nie zdążą z realizacją przedsięwzięcia.