Dofinansowanie do pompy ciepła – jak uzyskać dotację?

Dofinansowanie do inwestycji polegającej na zakupie i montażu pompy ciepła oferuje obecnie kilka programów wsparcia. Sprawdź, jakie główne warunki należy spełnić, aby uzyskać dofinansowanie do pompy ciepła z programu „Moje Ciepło”, „Czyste Powietrze” lub „Mój Prąd”!

Decydując się na montaż pompy ciepła czy to w nowym, czy też modernizowanym budynku, warto ubiegać się o dofinansowanie z rządowych programów wsparcia. Aby je uzyskać należy jednak spełnić kilka istotnych warunków. Różnią się one w zależności od wybranego programu dofinansowania.


Dofinansowanie do pompy ciepła z programu „Moje Ciepło”

O dofinansowanie do pompy ciepła z programu „Moje Ciepło” można ubiegać się w przypadku inwestycji realizowanej w nowym budynku jednorodzinnym. Oznacza to, że dotacje będą przyznawane wyłącznie budynkom mieszkalnym w przypadku których:

 • w dniu składania wniosku o dofinansowanie nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
  lub
 • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku jednorodzinnego lub wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, jednak nie wcześniej niż 01.01.2021 r. 

Warunkiem uzyskania dofinansowania na pompę ciepła w programie „Moje Ciepło” jest również podwyższony standard energetyczny budynku. Oznacza to, że na dotację możemy liczyć wyłącznie, gdy pompa ciepła będzie instalowana w domu o wskaźniku rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej wynoszącym maksymalnym 55 kWh/(m2·rok). Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć charakterystykę energetyczną budynku lub świadectwo charakterystyki energetycznej.

Odpowiednie kryteria musi spełniać również pompa ciepła, na którą chcemy uzyskać dofinansowanie.

 • Aby uzyskać dotację nasz wybór powinien paść na gruntową pompę ciepła lub pompę typu powietrze/woda spełniającą wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dla temperatury zasilania 55oC) w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń.
 • Warunkiem koniecznym jest także współpraca tego typu urządzeń z wodnym ogrzewaniem niskotemperaturowym (z temperaturą zasilania wody grzewczej ≤ 35°C).
  Jeśli decydujemy się na pompę ciepła typu powietrze/powietrze powinna ona charakteryzować się klasę efektywności energetycznej w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń minimum A+. Wymóg współpracy z ogrzewaniem niskotemperaturowym nie dotyczy tych urządzeń.
 • Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć m.in. kartę produktu i etykietę energetyczną zakupionej i zamontowanej pompy ciepła.

Składając wniosek o dotację do pompy ciepła z programu „Moje Ciepło” należy pamiętać również, że dofinansowanie udzielane będzie na inwestycje zakończone przed dniem złożenia wniosku - tylko w formie refundacji po zakupie, montażu i uruchomieniu nowej pompy ciepła.

Wniosek o dotację należy złożyć w wersji elektronicznej (tylko takie wnioski są przyjmowane) przez GWD (Generator Wniosków o Dofinansowanie). Należy pamiętać także, że beneficjentem musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku jednorodzinnego.

 

Dotacja po pompy ciepła z programu „Czyste Powietrze”

Dotację na pompę ciepła z programu „Czyste Powietrze” uzyskać można w przypadku kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starego i nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródło ciepła spełniające najwyższe normy. Przedsięwzięcie może być realizowane wyłącznie w istniejącym budynku lub lokalu mieszkalnym. Do dofinansowania nie będą więc kwalifikowane koszty poniesione przed oddaniem budynku do użytkowania. Na dofinansowanie możemy też liczyć jedynie w przypadku kosztów poniesionych nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.
Główny warunek uprawniający do uzyskania dofinansowania do pompy ciepła z programu „Czyste Powietrze” dotyczy dochodów beneficjenta.

 • Aby uzyskać podstawowe dofinansowanie do pompy ciepła z programu „Czyste Powietrze” roczne zarobki (dochód roczny) wnioskodawcy nie powinien przekraczać 135 000 zł.
 • Aby uzyskać dofinansowanie o podwyższonym poziomie dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie może przekraczać 1 894 zł netto na osobę oraz 2 651 zł netto na osobę w gospodarstwie jednoosobowym.
 • Aby uzyskać dotację z najwyższego poziomu dofinansowania przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać kwoty 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Warunkiem udzielenia dofinansowania jest również zobowiązanie się beneficjenta, że po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia w budynku/lokalu mieszkalnym:

 • nie będzie zainstalowane i użytkowane źródło ciepła na paliwa stałe o klasie niższej niż 5;
 • zamontowane kominki wykorzystywane na cele rekreacyjne będą spełniać wymagania ekoprojektu;
 • wszystkie zainstalowane oraz użytkowane urządzenia służące do ogrzewania lub przygotowania c.w.u. będą spełniać docelowe wymagania obowiązujących na danym terenie aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych.

Warunkiem uzyskania dotacji na pompę ciepła z programu „Czyste Powietrze” jest także trwałe wyłączenie z użytkowania urządzenia grzewczego wymienianego na pompę ciepła. Powinno być to potwierdzone imiennym dokumentem zezłomowania, kartą przekazania odpadu lub formularzem przyjęcia odpadów metali.

W przypadku inwestycji z kompleksową modernizacją warunkiem koniecznym uzyskania dotacji jest również przeprowadzenie audytu energetycznego. Dotacja będzie wypłacana, gdy zostanie osiągnięty co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji:

 • zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2·rok) lub
 • zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%.

Aby uzyskać dofinansowanie do pompy ciepła z programu „Czyste Powietrze” należy: złożyć wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami korzystając z jednej z możliwości:

 • złożyć e-wniosek przez Internet za pośrednictwem portalu gov.pl
  lub
 • osobiście, kurierem lub pocztą złożyć wniosek papierowy we właściwym Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jego oddziale lub w gminie, która zawarła porozumienie o realizacji programu.

 

Dofinansowanie do pompy ciepła z programu „Mój Prąd”

Dofinansowanie na pompę ciepła z programu „Mój Prąd” może być udzielone, jedynie pod warunkiem wykazania przez wnioskodawcę zainstalowanej mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Dofinansowanie z programu „Mój Prąd” mogą zatem uzyskać:

 • wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,
 • wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu "Mój Prąd", pod warunkiem, że:
  - mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymali już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.02.2020 r.;
  - zmienili system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na obowiązujący od dnia 01.04.2022 r tzw. net-billing;
  - do dofinansowania zgłaszają dodatkowe urządzenie z zakresu tych wskazanych w programie "Mój Prąd" – np. pompę ciepła.

Aby uzyskać dofinansowanie z programu „Mój Prąd” wszystkie wydatki związane z zakupem i montażem mikroinstalacji PV oraz urządzeń dodatkowych, w tym pomp ciepła (a także przyłączenie mikroinstalacji PV do sieci i uruchomienie urządzeń dodatkowych) muszą zawierać się w okresie od 01.02.2020 r. do dnia złożenia wniosku. Warunek ten nie dotyczy jedynie wnioskodawców, którzy uzyskali już dofinansowanie w czwartym naborze wniosków z programu i składają wniosek rozszerzający dofinasowane na urządzenia dodatkowe (inne niż we wniosku wypłaconym w czwartym naborze wniosków) – np. na pompę ciepła.

Ubiegając się o dofinansowanie do pomp ciepła w ramach programu „Mój Prąd” należy również pamiętać, że dotacja może być udzielona pod warunkiem, że wnioskodawca zobowiąże się, że po wypłacie dofinansowania w budynku mieszkalnym:

 • nie będzie zainstalowane i użytkowane źródło ciepła na paliwa stałe, z wyjątkiem spełniających wymagania ekoprojektu, kotłów na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3 oraz spełniających wymagania ekoprojektu kominków wykorzystywanych na cele rekreacyjne;
 • wszystkie zainstalowane oraz użytkowane urządzenia służące do ogrzewania lub przygotowania c.w.u. będą spełniać docelowe wymagania obowiązujących na danym terenie aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych.

Do uzyskania dofinansowania z programu „Mój Prąd” konieczne jest złożenie wniosku w wersji elektronicznej poprzez GWD (Generator Wniosków o Dofinansowanie).

źródło: www.gov.pl

Aby ułatwić sobie zadanie i bezproblemowo przejść przez formalności na etapie ubiegania się o dofinansowanie na pompę ciepła, warto skorzystać z pomocy ekspertów, którzy na zlecenie wnioskodawcy przygotują wniosek o dofinansowanie i złożą go w jego imieniu. Więcej informacji na temat pomocy w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania dofinansowania na pompę ciepła znaleźć można na stronie: www.sklep-viessmann.pl/dofinansowanie