Program „Mój Prąd 4.0” – najważniejsze informacje nt. dofinansowania do instalacji fotowoltaicznej od 2022 r.


15 kwietnia 2022 r. wystartował program „Mój Prąd” 4.0. Kto może ubiegać się o dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej i jaka jest wysokość dotacji w czwartej edycji programu?

15 kwietnia ruszył nabór wniosków o dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych w ramach kolejnej, czwartej już edycji programu „Mój Prąd”. Nowa odsłona programu wprowadza zmiany w wielkości dofinansowania oraz dodatkowe dotacje na urządzenia i rozwiązania zwiększające autokonsumpcję wytworzonego prądu. Nowe dotacje mają zachęcić prosumentów do maksymalnego wykorzystywania prądu wytworzonego przez domową instalacją fotowoltaiczną (PV) na własne potrzeby, co jest najbardziej korzystnym rozwiązaniem dla indywidualnych wytwórców prądu.  
 

Nabór wniosków do programu „Mój Prąd” 4.0

Nabór wniosków o dotację do fotowoltaiki w ramach czwartej edycji programu „Mój Prąd” jest prowadzony od 15 kwietnia w trybie ciągłym, aż do wyczerpania kwoty alokacji, która została zaplanowana na około 350 mln zł. Środki te mogą zostać zwiększone w zależności od tego, jak będzie przebiegać realizacja programu. Co ważne, wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie online. Podobnie jak w poprzedniej edycji, wnioski składane w formie papierowej nie będą przyjmowane. 
 

Na co można otrzymać dotację?

Dofinansowanie w ramach programu “Mój prąd” 4.0 będzie przyznawane nie tylko na zakup i montaż domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych. Dotacją zostaną objęte także urządzenia, które pozwolą prosumentom jak najbardziej samodzielnie i niezależnie gospodarować energią, którą wyprodukują w swoim domu, a więc: 

 • magazyny energii elektrycznej, które zwiększają jej autokonsumpcję,
 • magazyny ciepła,
 • zintegrowane systemy zarządzania energią, które umożliwiają racjonalne gospodarowanie jej zasobami (HEMS/EMS).

Dotacją w ramach programu „Mój Prąd” 4.0 mogą zostać objęte następujące produkty z oferty Viessmann wraz z ich transportem i montażem:

 • panele fotowoltaiczne Vitovolt 300,
 • oraz magazyny energii:
  – zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny – są to wszystkie zasobniki ciepłej wody użytkowej Vitocell,
  – zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną - zasobniki Vitocell 200-W o pojemności 140 l oraz każdy zasobnik Vitocell o pojemności powyżej 300 l,
  – bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny – każdy zasobnik buforowy wody grzewczej Vitocell,
  – pompy ciepła typu powietrze/woda do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompy ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem – w ofercie Viessmann są to pompy ciepła Vitocal 060-A i Vitocal 262-A. 

Pompy ciepła nowej generacji Vitocal są bardzo dobrym uzupełnieniem instalacji fotowoltaicznej, ponieważ umożliwiają ogrzewanie budynku oraz wody użytkowej energią wytworzoną przez panele PV. Taki system pozwala gospodarstwom domowym uniezależnić się energetycznie od zewnętrznych dostawców czy warunków panujących na rynku. Dużą rolę odgrywają w nim również magazyny energii. Są one korzystnym rozwiązaniem w przypadku domów ogrzewanych pompami ciepła, ponieważ pozwalają:

 • magazynować darmową energię solarną pozyskaną z instalacji fotowoltaicznej i wykorzystywać ją na potrzeby ogrzewania i chłodzenia budynku oraz przygotowywania wody użytkowej w czasie, kiedy instalacja PV nie będzie w stanie na bieżąco pokrywać zapotrzebowania na energię dla pompy ciepła;
 • magazynować energię cieplną pozyskaną przez pompę ciepła i wykorzystywać ją w momencie większego zapotrzebowania na nią.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w programie „Mój Prąd” 4.0 od 2022 r.?

 • Beneficjentem programu mogą być osoby fizyczne wytwarzające na własne potrzeby energię elektryczną w mikroinstalacji o mocy 2-10 kW, które mają zawartą kompleksową umowę regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej.
 • ⦁ Warunkiem uzyskania dotacji jest rozliczanie się we wprowadzonym od 1 kwietnia 2022 r. systemie Net-billingu. Oznacza to, że osoby, które aktualnie rozliczają się w systemie opustów, a chciałyby skorzystać z programu „Mój Prąd” 4.0 mogą to zrobić, pod warunkiem zmiany sposobu rozliczeń i przejścia z opustów na Net-billing.

Jaka jest wysokość dotacji w programie „Mój Prąd” 4.0?

Maksymalny poziom dotacji, którą będzie można otrzymać z programu, wyniesie nawet 20,5 tys. zł. To znacznie więcej niż w trzeciej edycji programu, gdzie można było pozyskać maksymalnie 3 tys. zł. Wysokość dotacji może pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji.
 

Prosumenci rozliczający się w systemie Net-billing, którzy mogą zgłosić przyłączenie mikroinstalacji do sieci od kwietnia 2022 r., mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości:

– do 4000 zł – w przypadku dofinansowania tylko do mikroinstalacji fotowoltaicznej (PV),
– do 5000 zł – w przypadku dofinansowania mikroinstalacji PV i przy zakupie dodatkowych elementów:
– do 5000 zł – dofinansowanie do magazynu ciepła,
– do 7500 zł – dofinansowanie do magazynu energii elektrycznej,
– do 3000 zł – dofinansowanie do zintegrowanego z urządzeniami inteligentnego systemu zarządzania energią (HEMS/EMS). Dotacja jest udzielana tylko pod warunkiem zakupu magazynu ciepła i/lub magazynu energii elektrycznej.

 

Prosumenci, którzy rozliczali się dotychczas w systemie Net-metering i przeszli na Net-billing, a także uzyskali wcześniej zewnętrzne wsparcie finansowe, mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości:

– 2000 zł – dodatkowa dotacja do mikroinstalacji PV,
– do 5000 zł – dofinansowanie do magazynu ciepła,
– do 7500 zł – dofinansowanie do magazynu energii elektrycznej,
– do 3000 zł – dofinansowanie do zintegrowanego z urządzeniami inteligentnego systemu zarządzania energią (HEMS/EMS). Dotacja jest udzielana tylko pod warunkiem zakupu magazynu ciepła i/lub magazynu energii elektrycznej.

 

Prosumenci, którzy dotychczas rozliczali się w systemie Net-metering i przeszli na Net-billing, a jednocześnie nie korzystali wcześniej z zewnętrznego wsparcia finansowego, z wyjątkiem ulgi termomodernizacyjnej, mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości:

– do 4000 zł – dofinansowanie tylko do mikroinstalacji PV,
– do 5000 zł – dofinansowanie do mikroinstalacji PV przy zakupie dodatkowych elementów:
– do 5000 zł – dofinansowanie do magazynu ciepła,
– do 7500 zł – dofinansowanie do magazynu energii elektrycznej,
– do 3000 zł – dofinansowanie na zintegrowane z urządzeniami inteligentne systemy zarządzania energią (HEMS/EMS). Dotacja jest udzielana tylko pod warunkiem zakupu magazynu ciepła i/lub magazynu energii elektrycznej.

 

Wypłacanie dotacji

Dotacja będzie przyznawana inwestycjom prowadzonym i zakończonym w czasie trwania programu. Dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed dniem ogłoszenia naboru wniosków.

Dotacja będzie wypłacana po zakończeniu inwestycji na wniosek złożony przez inwestora. Do wniosku trzeba będzie dołączyć faktury dokumentujące poniesione koszty oraz umowę z dystrybutorem energii elektrycznej.

Źródło: www.gov.pl