Zmiany w programie Czyste Powietrze

21 stycznia 2019 r. ponownie ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze. Przed złożeniem stosownych dokumentów warto wiedzieć, jakie zmiany w programie zostały wprowadzone w czasie przerwy w naborze.

Zmiana zasady rozliczania dotacji

Z początkiem 2019 r. wstrzymano przyjmowanie wniosków o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze. Przerwa ta wynikała m.in. z wejścia w życie ustawy z 9 listopada 2018 r. wprowadzającej termomodernizacyjną ulgę podatkową, która stanowi uzupełnienie działań realizowanych w ramach programu Czyste Powietrze. Przyniosła ona pewne zmiany w jego regulaminie. W związku z możliwością odliczenia od dochodu (przychodu) wydatków poniesionych m.in. na docieplenie budynku czy wymianę okien i źródeł ciepła zmieniły się zasady naliczania wysokości dotacji. Wnioskodawcom, którzy mają prawną możliwość otrzymania zwrotu z tytułu stosowania ulgi termomodernizacyjnej dotacja w ramach programu Czyste Powietrze będzie udzielana w mniejszym wymiarze.

Nowi beneficjenci

Wnioski o dofinansowanie od 21 stycznia 2019 r. mogą składać również osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami wydzielonego lokalu w budynku jednorodzinnym z wyodrębnioną księgą wieczystą (o ile lokal został wyodrębniony do 01.01.2019 r.).

Urządzenia grzewcze na nowych warunkach

Program Czyste Powietrze dopuszczał do montażu kotły na węgiel tylko wówczas, gdy nie ma możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej. Warunek ten został rozszerzony o wszystkie kotły na paliwa stałe – również urządzenia na biomasę. Zacznie on obowiązywać z początkiem lipca 2019 r.
Dotychczasowy regulamin programu "Czyste powietrze" nie pozwalał na sklasyfikowanie urządzeń wyprodukowanych przed wprowadzeniem dyrektywy ERP w 26.09.2015 r., dlatego osoby posiadające urządzenia grzewcze zakupione w 2015 r. i wcześniej nie mogły starać się o dofinansowanie na termomodernizację budynku. Zmiany w programie umożliwiły sklasyfikowanie urządzeń zakupionych przed 26.09.2015 r - muszą one spełniać, w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń, najwyższą efektywność energetyczną określoną symbolem 4 gwiazdek (wg. Dyrektywy Rady 92/42/EWG z dnia 21 maja 1992 r.).

Prostsze procedury

Zmiany w programie Czyste Powietrze polegają również na uproszczeniu procedury oceny wniosków o dofinansowanie. Dotychczas warunkiem przyznania dotacji było przeprowadzenie tzw. wizytacji dopuszczającej oraz jej pozytywny wynik. Wraz z wznowieniem naboru wniosków nie jest to już warunkiem otrzymania dofinansowania. Zrezygnowano również z bezwzględnego obowiązku przeprowadzenia wizytacji końcowej.