Zmiany w programie „Czyste Powietrze” – co warto wiedzieć ubiegając się o dofinansowanie?

„Czyste Powietrze” to ogólnopolski program dopłat mający na celu przede wszystkim likwidację przestarzałych kotłów grzewczych i zachęcenie do kompleksowej termomodernizacji domów. Od maja 2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się na nowych zasadach.

Łatwiejsze pierwsze kroki

Zmiany w Programie „Czyste Powietrze” zostały wprowadzone m.in. w celu usprawnienia i przyspieszenia procedur przyznawania dotacji. Skrócono maksymalny czas rozpatrywania wniosków z 90 do 30 dni. Również sam wniosek o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze” został uproszczony, tak aby jego wypełnienie zajęło możliwie niewiele czasu. Większość dokumentów wymaganych do pozytywnego rozpatrzenia zastąpiono oświadczeniami. Poniesione koszty mogą być dokumentowane nie tylko fakturami VAT, ale również rachunkami imiennymi. Zrezygnowano też z konieczności podawania we wniosku informacji technicznych. Ponadto od 10 czerwca 2020 r. mamy możliwość składania wniosków o dofinansowanie na stronie https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze

Dystrybucja i podział beneficjentów

Zmiany w Programie „Czyste Powietrze” zapewniły również szerszy dostęp do finansowania: włączono w nie sektor bankowy (dystrybucja dotacji odbywa się w jego placówkach). Luka w sieci dystrybucji Programu „Czyste Powietrze” uzupełniły także gminy, włączone w jego realizację. Ich zadanie polega m.in. na wydawaniu zaświadczeń potwierdzających prawo do zwiększonego dofinansowania, pomocy w złożeniu wniosku, umożliwieniu udzielania pożyczek osobom uprawnionym do zwiększonego dofinansowania.

W ramach zmian w Programie zrezygnowano z podziału na dotacje i pożyczki, których wysokość była uzależniona od stopniowanego poziomu dochodów. W tej chwili program pomocy ma formę dotacji lub dotacji przeznaczonej na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. 

Beneficjenci zostali podzieleni na dwie grupy uprawnione do dofinansowań o różnej wysokości.

  1. Podstawowe dofinansowanie otrzymają osoby mające roczny dochód nieprzekraczający 100 000 zł.
  2. Podwyższony poziom dofinansowania dotyczy osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
    • 1400 zł netto w gospodarstwie wieloosobowym,
    • 1960 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym.

Trzecia opcja to dotacja z programu „STOP SMOG”, która może wynosić od 90 do 100% wartości realizowanej inwestycji. Przysługuje ona najmniej zamożnym i najbardziej potrzebującym wsparcia mieszkańcom gmin biorących udział w programie „STOP SMOG”.

Finansowanie i realizacja inwestycji w ramach Programu „Czyste Powietrze”

Program „Czyste Powietrze w nowej odsłonie wprowadził możliwość finansowania przedsięwzięcia rozpoczętego do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku (jednak nie wcześniej niż przed 15 maja 2020 r.), umożliwia też wsparcie inwestycji już zakończonych. Wydłużono także okres realizacji przedsięwzięcia z 24 do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku. Ponadto beneficjenci, którzy wymienili już wcześniej źródło ciepła w domu, mogą ubiegać się o dotację na inne prace termomodernizacyjne.

Połączono Programy „Czyste Powietrze” oraz „Mój Prąd” umożliwiając wnioskodawcom uzyskanie dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej bez konieczności składania dwóch osobnych wniosków. Osoby ubiegające się o dofinansowanie z Programu „Czyste Powietrze” będą mogły też liczyć na premię w przypadku inwestycji bezemisyjnych i umożliwiających redukcję emisji CO2. Najwyższe dofinansowanie będzie przyznawane dla inwestycji polegającej na połączeniu pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej.