Warunki korzystania z aplikacji ViCare oraz Vitotrol Plus

Viessmann Werke GmbH & Co KG, Allendorf (Eder), Niemcy, jako producent i licencjodawca (określany dalej jako „Licencjodawca”) udziela Państwu – Użytkownikowi i Licencjobiorcy (określanemu dalej jako „Licencjobiorca”) - prawa do korzystania z aplikacji ViCare oraz z aplikacji Vitotrol Plus (określanych dalej jako “Aplikacja”) zgodnie z niniejszymi Warunkami Korzystania przez Użytkownika Końcowego (określanymi dalej jako „Warunki Korzystania”).

Artykuł 1  Przedmiot i zakres obowiązywania Warunków Korzystania

 1. Przedmiotem niniejszych Warunków Korzystania jest udzielenie Licencjobiorcy praw do korzystania z Aplikacji Licencjodawcy dla systemu grzewczego Licencjodawcy oraz postanowienia dotyczące korzystania z funkcji oferowanych w ramach Aplikacji. Z Aplikacji można korzystać w ramach obsługi systemu ogrzewania Viessmann należącego do Licencjobiorcy. Korzystanie z Aplikacji wymaga połączenia internetowego z systemem grzewczym. Dalsze wymagania techniczne, informacje na temat odpowiednich systemów grzewczych oraz instalacji można znaleźć w dokumentacji produktu (dostępnej tutaj). Aplikację można zainstalować bezpłatnie. Korzystanie z Aplikacji wymaga zarejestrowania, o którym mowa w Artykule 5 Warunków Korzystania oraz wyrażenia zgody na postanowienia zawarte w Polityce Prywatności dotyczącej korzystania z ViCare i Vitotrol Plus, dostępnej tutaj.
 2. Aplikacja składa się z kodu (pliku) obiektowego Aplikacji, dostarczonego przez Licencjodawcę do pobrania i zainstalowania na urządzeniu użytkownika końcowego (w niektórych przypadkach także za pośrednictwem platform, takich jak iTunes lub Google Play).
 3. O ile wyraźnie nie postanowiono inaczej, Warunki Korzystania dotyczą konsumentów i przedsiębiorców. Konsument oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (§ 13 niemieckiego Kodeksu cywilnego). Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna lub prawna, lub spółka osobowa posiadająca osobowość prawną, która dokonuje czynności prawnej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej (§ 14(1) niemieckiego Kodeksu cywilnego).

Artykuł 2  Aktualizacje

 1. Licencjodawca dostarcza aktualizacje dla Aplikacji oraz, za pośrednictwem systemu grzewczego, dla oprogramowania wbudowanego (firmware) komponentów komunikacyjnych, tj. interfejsu między systemem grzewczym Licencjobiorcy i Internetem (określanych dalej jako „Aktualizacje”), przeznaczone do zainstalowania w celu zagwarantowania bezpieczeństwa Aplikacji lub uwzględnienia zmian w funkcjach Aplikacji oraz dostosowania Aplikacji do postępów wynikających z rozwoju technicznego. Licencjodawca może zmienić zakres funkcji Aplikacji bez ograniczania jej funkcjonalności. Licencjodawca zawiadomi Licencjobiorcę o takich zmianach z wyprzedzeniem – co najmniej z jednomiesięcznym uprzedzeniem. W przypadku, gdy Licencjobiorca nie wyrazi zgody na taką zmianę może on wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Licencjodawca zaleca terminowe instalowanie Aktualizacji. Jeżeli Licencjobiorca nie zainstaluje Aktualizacji nawet po wyświetleniu się monitu w Aplikacji oraz po otrzymaniu takiego monitu e-mailem, Licencjodawca może wypowiedzieć umowę i usunąć konto użytkownika.
 2. Licencjobiorca nie jest uprawniony do otrzymania Aktualizacji w celu rozszerzenia funkcji.
 3. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Licencjodawca zobowiązany jest do utrzymywania jedynie aktualnego stanu Aplikacji. Po wygaśnięciu gwarancji udzielonej w umowie zakupu systemu grzewczego lub w przypadku doposażenia (retrofitting) systemu w interfejs internetowy, Licencjodawca zastrzega sobie prawo do zakończenia działania Aplikacji i wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Artykuł 3  Udzielenie praw do korzystania. Dostępność Aplikacji

 1. Z chwilą dokonania rejestracji zgodnie z Artykułem 5 niniejszych Warunków Korzystania, Licencjodawca udziela Licencjobiorcy (patrz Artykuł 5 dotyczący zobowiązań rejestracyjnych) niewyłącznych praw do korzystania z Aplikacji. Prawa do korzystania dotyczą używania Aplikacji zgodnie z niniejszymi Warunkami Korzystania na indywidualne potrzeby w związku z produktami Viessmann.
 2. Prawa do korzystania zostają udzielone na następujących warunkach:

  - Licencjobiorca uznaje prawa autorskie Licencjodawcy i w szczególności nie będzie dokonywał zmian w informacjach o prawach autorskich ani ich usuwał;

  - Licencjobiorca nie będzie wprowadzał zmian w Aplikacji oraz nie będzie jej dekompilował (nie uchybia to uprawnieniom Licencjobiorcy, o których mowa w § 69d i § 69e niemieckiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Ponadto, niniejsze postanowienie nie ma wpływu na bezwzględnie wiążące przepisy prawne zezwalające na wprowadzanie zmian lub dekompilację, obowiązujące w państwie, w którym Licencjobiorca korzysta z Aplikacji.
 3. Jeżeli Licencjodawca zezwoli na przeniesienie przez Licencjobiorcę praw do korzystania na osoby trzecie, Licencjobiorca zobowiązany jest zapewnić, aby osoby te również potwierdziły i wyraziły zgodę na niniejsze Warunki Korzystania oraz wstąpiły we wszystkie wynikające z nich prawa i obowiązki.
 4. Niektóre funkcje Aplikacji wymagają połączenia za pośrednictwem łącza internetowego z systemem (backend) należącym do Licencjodawcy. Viessmann gwarantuje średnioroczną dostępność Aplikacji na poziomie 95%. Nie obejmuje to okresów prac konserwacyjnych, o których zawiadomiono z wyprzedzeniem nie krótszym niż siedem (7) dni (trwających średnio w ciągu roku nie dłużej niż pięć godzin tygodniowo). Viessmann dołoży wszelkich starań, aby prace konserwacyjne prowadzone były w porach rzadkiego korzystania z Aplikacji.

Artykuł 4  Obsługiwane urządzenia użytkownika oraz obsługiwany sprzęt i oprogramowanie

 1. Licencjodawca zapewnia Licencjobiorcy Aplikację do korzystania zgodnie z postanowieniami dotyczącymi obsługiwanego urządzenia użytkownika. Obsługiwane urządzenia użytkownika oraz ich minimalne wymogi określone są w aktualnej wersji dokumentacji produktu (dostępnej tutaj).
 2. Licencjobiorca ma obowiązek przestrzegania wymogów dotyczących systemu i oprogramowania komputerowego określonych przez Licencjodawcę w aktualnej wersji dokumentacji produktu do korzystania z Aplikacji (dostępnej tutaj). Programy i usługi dostarczane przez zewnętrznych producentów, które mają współpracować z Aplikacją, można wykorzystywać jedynie po uzyskaniu Zgody Licencjodawcy. Za spełnienie wymagań systemowych odpowiada wyłącznie Licencjobiorca. Pytania dotyczące interoperacyjności należy przesyłać do Licencjodawcy.

Artykuł 5  Rejestracja

 1. W celu prawidłowego korzystania z Aplikacji Licencjobiorca ma obowiązek zarejestrować się oraz założyć konto użytkownika za pośrednictwem Aplikacji. Konieczne jest wprowadzenie prawidłowych i kompletnych danych dotyczących tożsamości Licencjobiorcy, adresu e-mailowego oraz, w stosownych przypadkach, numeru klienta i innych danych użytkownika takich jak lokalizacja instalacji, a także aktualizować te dane w przypadku jakichkolwiek zmian. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w Polityce Prywatności. Ponadto, Licencjobiorca zobowiązany jest do informowania Licencjodawcy o utracie prawa do korzystania z systemu grzewczego (np. w przypadku sprzedaży domu, w którym działa system grzewczy na rzecz nowego właściciela). Naruszenie tego zobowiązania uprawnia Licencjodawcę do wykluczenia Licencjobiorcy z możliwości korzystania z Aplikacji.
 2. Licencjodawca może zablokować konto użytkownika w przypadku korzystania z niego w sposób nieuprawniony lub w przypadku uzyskania lub podjęcia próby uzyskania nieuprawnionego dostępu do Aplikacji lub bazowych systemów Licencjodawcy z konta użytkownika („hakowanie”). W takim przypadku Licencjodawca wyśle Licencjobiorcy zawiadomienie e-mailem na adres e-mailowy podany w koncie użytkownika w ciągu tygodnia od powzięcia wiedzy o takiej sytuacji i ponownie umożliwi mu dostęp przez założenie nowego konta użytkownika, chyba że istnieją fakty potwierdzające, że Licencjobiorca próbował uzyskać dostęp do systemów Licencjodawcy bez uprawnienia.
 3. Licencjodawca jest uprawniony do nadzwyczajnego wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz usunięcia konta użytkownika, jeżeli system (backend) Licencjodawcy permanentnie nie będzie w stanie połączyć się z systemem Licencjobiorcy (przez okres dłuższy niż 6 miesięcy), o ile nie wynika to z winy Licencjodawcy, a Licencjobiorca został o tym poinformowany e-mailem wysłanym na podany adres e-mailowy oraz komunikatem w Aplikacji, a możliwość połączenia nie została przywrócona w terminie ośmiu tygodni od daty zawiadomienia.

Artykuł 6 Gwarancja

 1. Licencjobiorca odpowiedzialny jest za konfigurację Aplikacji zgodnie z aktualnymi materiałami załączonymi do systemów grzewczych Viessmann. Jeżeli Licencjobiorca jest przedsiębiorcą, do gwarancji ma również zastosowanie § 377 niemieckiego Kodeksu cywilnego.
 2. Funkcje dostępne za pośrednictwem Aplikacji uznawane są za wolne od wad, jeżeli spełniają one funkcje określone w aktualnej dokumentacji produktu (dostępnej tutaj) lub które zostały uzgodnione odrębnie. Licencjodawca nie gwarantuje, że funkcje Aplikacji będą odpowiadać wymaganiom Licencjobiorcy.
 3. Konieczną przesłanką dla uznania wystąpienia wady funkcjonalnej Aplikacji jest powtarzalność wady. Licencjobiorca musi opisać takie wady w wystarczający sposób, tzn. w formie dokumentowej (wiadomość e-mail spełnia te wymogi) i wyjaśnić, która część lub funkcja Aplikacji nie działa właściwie, opisując funkcję, z której Licencjodawca chciał skorzystać. Jeśli dostarczona przez Licencjodawcę Aplikacja jest wadliwa, Licencjodawca usunie wadę w odpowiednim terminie, naprawiając Aplikację, o ile koszt naprawy jest rozsądny. Jeżeli naprawa się nie powiedzie, Licencjobiorca będzie uprawniony do żądania obniżenia ceny lub do odstąpienia od umowy.
 4. Licencjobiorca zobowiązany jest pomóc Licencjodawcy w identyfikacji wady w uzasadnionym zakresie, na przykład poprzez dostarczenie wydruków, zrzutów ekranu lub opisów błędów.
 5. Przypadki wystąpienia siły wyższej (w tym strajki, lokauty oraz podobne zdarzenia, których nie można przewidzieć, a które są poważne i nie nastąpiły z winy Licencjodawcy), która poważnie utrudnia lub uniemożliwia Licencjodawcy wykonanie umówionych zobowiązań, uprawniają Licencjodawcę do przesunięcia terminu wykonania tych zobowiązań o czas trwania takiej przeszkody oraz o odpowiedni okres wznowienia działania. Niniejsze postanowienie nie dotyczy konsumentów.

Artykuł 7  Odpowiedzialność

 1. Licencjodawca ponosi nieograniczoną odpowiedzialność w przypadku wyrządzenia szkody z winy umyślnej lub na skutek rażącego niedbalstwa ze strony Licencjodawcy lub jego przedstawiciela prawnego jak również innej osoby, za którą Licencjodawca ponosi odpowiedzialność. Licencjodawca ponosi nieograniczoną odpowiedzialność w przypadku utraty życia, uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu lub innych szkód na osobie. Ponadto, Licencjodawca ponosi odpowiedzialność za gwarantowane funkcje Aplikacji oraz odpowiedzialność prawną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi odpowiedzialności za produkt i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa produktu.
 2. Licencjodawca ponosi również odpowiedzialność w przypadku lekkiego niedbalstwa w zakresie tych zobowiązań, których spełnienie faktycznie umożliwia właściwe wykonanie umowy oraz jeżeli kontrahent może stale polegać na ich spełnieniu („istotne zobowiązania”). Odpowiedzialność ta ogranicza się jednak do wysokości szkody możliwej do przewidzenia w momencie zawierania umowy. W innych przypadkach lekkiego niedbalstwa, Licencjodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Ograniczenia odpowiedzialności przewidziane w niniejszym art. 7 ust. 2 nie wyłączają oraz nie ograniczają odpowiedzialności wobec konsumentów.
 3. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkody powstałej w wyniku nieprawidłowego skonfigurowania, za które Licencjodawca nie jest odpowiedzialny lub w wyniku korzystania z urządzeń niespełniających wymagań systemowych.
 4. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty przesyłu danych w trakcie korzystania z Aplikacji (w szczególności za pośrednictwem urządzeń mobilnych, w tym transmisji danych w roamingu). Takie wyłączenie odpowiedzialności nie ma zastosowania, jeżeli Licencjodawca ponosi odpowiedzialność z powodu rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej.

Artykuł 8  Nadzwyczajne okoliczności uprawniające do wypowiedzenia umowy

Licencjodawca ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę licencyjną ze skutkiem natychmiastowym z ważnej przyczyny, tzn. w przypadku istotnych naruszeń niniejszych Warunków Korzystania lub praw autorskich związanych z Aplikacją. W przypadku konsumentów, wypowiedzenie umowy licencyjnej wymaga uprzedniego powiadomienia i zachowania jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Artykuł 9  Postanowienia końcowe

 1. Jeżeli poszczególne postanowienia Warunków Korzystania są lub staną się bezskuteczne (nieważne), zostaną one zastąpione postanowieniami, które w możliwie najbardziej zbliżony sposób odzwierciedlają ekonomiczny cel bezskutecznego postanowienia. Jeśli jakiekolwiek postanowienie Warunków Korzystania jest lub stanie się bezskuteczne (nieważne), nie wpłynie to na skuteczność pozostałych postanowień niniejszych Warunków Korzystania lub niniejszej umowy jako całości.
 2. Zmiany lub uzupełnienia niniejszych Warunków Korzystania mogą być wprowadzane w zakresie, w jakim jest to rozsądne z punktu widzenia Licencjobiorcy. W takim przypadku, zarejestrowani licencjobiorcy otrzymają dokumentowe zawiadomienie najpóźniej sześć tygodni przed wejściem w życie zmiany (np. na adres e-mailowy podany przez Licencjobiorcę lub za pośrednictwem platformy internetowej oferującej dostęp do informacji o produktach). Zmienione lub uzupełnione Warunki Korzystania będą obowiązywać, chyba że Licencjobiorca zgłosi sprzeciw przed datą ich wejścia w życie po poinformowaniu go przez Licencjodawcę o skutkach braku sprzeciwu. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu przez Licencjobiorcę, Licencjodawca może wypowiedzieć niniejszą umowę za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia liczonym od dnia zawiadomienia o sprzeciwie. W przeciwnym razie pomiędzy stronami będą miały zastosowanie dotychczasowe postanowienie niniejszej umowy.
 3. Niniejsza umowa podlega prawu niemieckiemu i winna być zgodnie z nim interpretowana. Wybór prawa nie prowadzi do pozbawieniem konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu. Jeżeli Licencjobiorca jest przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub wyodrębnionym funduszem prawa publicznego, sądem właściwym jest odpowiedni sąd dla Frankfurtu nad Menem w Niemczech (miejsce jurysdykcji). Postanowienia zawarte w zdaniu poprzedzającym nie dotyczą konsumentów.
ViCareVitotrolPlus_TOU_PL_pl