Warunki korzystania z oprogramowania ViStart

Firma Viessmann Werke GmbH & Co KG, Allendorf (Eder), jako licencjodawca („Viessmann“ lub „licencjodawca“) zezwala Państwu, czyli licencjobiorcy, na korzystanie z oprogramowania Viessmann ViStart za pośrednictwem linku lub aplikacji („ViStart“) zgodnie z niniejszymi warunkami korzystania z oprogramowania. Oprogramowanie ViStart jest przeznaczone wyłącznie dla przedsiębiorców. Wraz z instalacją aplikacji potwierdzacie Państwo, że jesteście przedsiębiorcami należącymi do SHK. Niniejsze warunki korzystania z oprogramowania są przeznaczone wyłącznie dla przedsiębiorców. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna lub prawna albo spółka osobowa posiadająca osobowość prawną, dokonująca czynności prawnej w bezpośrednim związku z prowadzoną we własnym imieniu działalnością gospodarczą lub zawodową (§ 14 ust. 1 BGB).

§ 1  Zakres obowiązywania

 1. Niniejsze warunki korzystania obowiązują dla oprogramowania ViStart 
 2. Korzystanie z oprogramowania ViStart jest bezpłatne. W celu korzystania z oprogramowania ViStart należy się zarejestrować. Licencjodawca może w każdej chwili zawiesić bezpłatnie oferowane usługi, jeśli nie zostało to uzgodnione inaczej z licencjobiorcą.

§ 2  Aktualizacje

 1. Licencjodawca udostępnia aktualizacje do zainstalowania w oprogramowaniu ViStart, aby zapewnić bezpieczeństwo oprogramowania ViStart, uwzględnić zmianę funkcji instalacji, usunąć ewentualne błędy i dopasować oprogramowanie ViStart do zaawansowanego rozwoju technicznego. Jeśli licencjobiorca korzysta z oprogramowania ViStart w ramach aplikacji, musi on niezwłocznie zainstalować przynajmniej te aplikacje, które zapewniają bezpieczne korzystanie z oprogramowania ViStart i są odpowiednio oznaczone.
 2. Licencjodawca może dopasować zakres funkcji oprogramowania ViStart, jeśli w istotny sposób nie ograniczy to jego funkcjonalności. Licencjodawca będzie informował licencjobiorcę z wyprzedzeniem o tego typu dopasowaniach. Licencjodawca zaleca, aby zawsze instalować wszystkie aktualizacje we właściwym czasie. 
 3. Licencjobiorca akceptuje fakt, że licencjodawca serwisuje zawsze tylko aktualną wersję oprogramowania ViStart. 
 4. Jeśli licencjobiorca nie zainstaluje aktualizacji w ciągu 2 tygodni od otrzymania przypomnienia w programie ViStart, które zostanie przesłane na adres e-mail licencjobiorcy, licencjodawca może wypowiedzieć niniejsze porozumienie i usunąć konto danego użytkownika.
 5. Udostępnione za pośrednictwem oprogramowania ViStart usługi są wolne od błędów podczas wykonywania funkcji, które są zawarte w aktualnie obowiązującym opisie produktu ViStart lub zostały oddzielnie uzgodnione. Licencjodawca nie ponosi gwarancji za to, czy funkcje ViStart spełniają wymagania licencjobiorcy, jeśli w umowie nie uzgodniono inaczej.
 6. Licencjodawca będzie usuwał zgłaszane błędy za pomocą aktualizacji oprogramowania ViStart, jeśli zgłoszony błąd uda się odtworzyć. Licencjobiorca musi opisywać błędy w wyczerpujący sposób. Jeśli udostępnione przez licencjodawcę usługi są błędne, błąd zostanie usunięty przez licencjodawcę w odpowiednim terminie poprzez naprawę działania oprogramowania ViStart, jeśli nakłady na naprawę mieszczą się w możliwym do przyjęcia zakresie. Jeśli naprawa nie powiedzie się, licencjobiorca ma prawo do wypowiedzenia umowy.
 7. Zgłoszenia usterek zgodnie ze wcześniejszymi ustępami należy jak najszybciej przesyłać licencjodawcy.
 8. Licencjobiorca ma obowiązek udzielenia licencjodawcy pomocy przy identyfikacji błędu za pomocą dostępnych środków, przykładowo wydruków lub opisów systemu.
 9. Licencjobiorca nie ma prawa do aktualizacji, które służą rozszerzeniu funkcji oprogramowania.

§ 3  Prawa do korzystania z oprogramowania

 1. Oprogramowanie ViStart jest chronione prawami autorskimi. ViStart zawiera elementy składowe, które są licencjonowanie jako oprogramowanie Open-Source (określane poniżej jako „komponenty Open-Source“) i elementy składowe, z których można korzystać wyłącznie zgodnie z warunkami licencji podanymi w ustępach od 3.2 do 3.7 (określane poniżej jako „komponenty zastrzeżone“). Komponenty Open-Source są podane na liście w menu aplikacji z zawsze aktualnymi tekstami licencji (W przypadku systemu Android w ustawieniach aplikacji, w punkcie menu “Warunki licencji Open Source”, a w przypadku systemu iOS w ustawieniach aplikacji natywnych (iOS), w punkcie menu “ViStart” -> “Warunki licencji Open Source”). Licencjobiorca może wyświetlać adnotacje dotyczące praw autorskich, teksty licencji, Disclaimer/wyłączenie odpowiedzialności i inne wskazówki zgodnie z obowiązującymi licencjami Open Source w punkcie menu aplikacji.
 2. Licencjodawca nie przenosi na licencjobiorcę żadnych praw do korzystania z komponentów zastrzeżonych oprogramowania ViStart ani uprawnień do realizacji praw autorskich, wykraczających poza zakres korzystania zgodnego z przeznaczeniem niezbędny do uruchomienia urządzeń firmy Viessmann. Zakres korzystania zgodnego z przeznaczeniem wynika z niniejszych warunków korzystania z oprogramowania oraz ewentualnych odrębnych uzgodnień. Każde inne zastosowanie, przetwarzanie, modyfikacja oraz powielanie jest niedopuszczalne. 
 3. Wraz z rejestracją licencjodawca przyznaje licencjobiorcy podstawowe prawa do korzystania z komponentów zastrzeżonych oprogramowania ViStart na obsługiwanych urządzeniach końcowych, jednak ograniczają się one wyłącznie do korzystania z oprogramowania w połączeniu z urządzeniami firmy Viessmann. 
 4. Licencjobiorca może korzystać z komponentów zastrzeżonych oprogramowania ViStart na każdym urządzeniu końcowym wymienionym w aktualnych dokumentach produktu w wersji papierowej, które można znaleźć tutaj. Warunkiem stosowania oraz korzystania z oprogramowania ViStart jest spełnienie podanych przez licencjodawcę wymagań systemowych i dotyczących posiadanego oprogramowania w aktualnej wersji, wymienionych w dokumentach produktu w wersji papierowej. Oprogramowanie oraz usługi innych producentów, z którymi powinno współdziałać oprogramowanie ViStart, można stosować tylko po uzyskaniu zgody licencjodawcy. Spełnienie wymagań systemowych leży wyłącznie w zakresie odpowiedzialności licencjobiorcy.
 5. Licencjobiorca nie jest uprawniony do edycji ani wprowadzania jakichkolwiek zmian do komponentów zastrzeżonych oprogramowania ViStart. Kod źródłowy pozostaje wyłącznie u licencjodawcy. Nie narusza to uprawnień licencjobiorcy zawartych w §§ 69d i 69e ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Jeśli licencjobiorca wprowadzi zmiany do komponentów zastrzeżonych oprogramowania ViStart, np. poprzez korzystanie z własnego oprogramowania, licencjodawca ma prawo do natychmiastowego zablokowania jego konta. Licencjodawca nie odpowiada za szkody wynikające z wprowadzenia tego typu zmian. 
 6. Licencjobiorca nie jest uprawniony do usuwania bądź modyfikacji adnotacji dotyczących praw autorskich, marek, danych dotyczących własności oraz innych oznaczeń służących do identyfikacji komponentów zastrzeżonych oprogramowania ViStart oraz licencjodawcy. W przypadku zmiany i usunięcia adnotacji dotyczących praw autorskich, marek, logo, danych dotyczących własności oraz innych oznaczeń służących do identyfikacji komponentów Open-Source obowiązują wyłącznie stosowane licencje Open Source.
 7. Licencjobiorca jest uprawniony do zapewnienia swoim pracownikom dostępu do oprogramowania ViStart, jeśli zarejestrowali się oni jako użytkownicy oprogramowania ViStart i podali swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Dodatkowo licencjobiorca zapewnia, że jego pracownicy będą przestrzegać niniejszych warunków korzystania z oprogramowania. Przyznanie dalszych praw do korzystania z komponentów zastrzeżonych oprogramowania ViStart jest wyłącznie obowiązkiem licencjobiorcy. Poza tym licencjobiorca musi zobowiązać swoich pracowników do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, przeszkolić ich w tym zakresie i odpowiednio to udokumentować. Licencjobiorca odpowiada za naruszenia warunków korzystania z oprogramowania przez swoich pracowników oraz za własne naruszenia i zobowiązuje się do niezwłocznego zgłaszania owych naruszeń. Wykraczające poza ten zakres przekazywanie praw do korzystania z oprogramowania osobom trzecim jest niedozwolone.
 8. Licencjobiorca jest uprawniony do korzystania z komponentów Open-Source również w zakresie opisanym w ustępach od 3.2 do 3.7. Licencjobiorca może nabyć dalsze prawa do korzystania z komponentów Open-Source od posiadaczy praw autorskich, jeśli zawarł on z nimi umowy licencyjne na warunkach odpowiednich licencji Open-Source. W tym przypadku korzystanie z komponentów Open-Source nie jest zawarte w tej umowie, lecz podlega wyłącznie stosowanym licencjom Open-Source.
 9. Posiadacze praw autorskich do komponentów Open Source wykluczają w bardzo szerokim zakresie odpowiedzialność za bezpłatnie udostępnione oprogramowanie. Firma Viessmann jest zobowiązana do wyraźnego poinformowania o takim wykluczeniu odpowiedzialności. Dokładny tekst oświadczenia o wykluczeniu odpowiedzialności licencjobiorca może znaleźć w tekstach licencji w punkcie menu aplikacji (patrz ustęp 3.1). Przytoczone tu oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności odnosi się wyłącznie do odpowiedzialności cywilnej posiadacza praw autorskich oraz osób współpracujących przy tworzeniu danych komponentów Open-Source. Oświadczenia o wyłączeniu odpowiedzialności nie ograniczają praw z tytułu rękojmi firmy Viessmann.

§ 4  Dostępność

Licencjodawca gwarantuje dostępność na poziomie 98,5% w skali roku. Nie są tu uwzględnione zapowiedziane przynajmniej siedem (7) dni wcześniej prace konserwacyjne (maks. 5 godz./tydzień w skali roku). Licencjodawca postara się przeprowadzić prace konserwacyjne w wyznaczonych ramach czasowych, w trakcie których oprogramowanie ViStart będzie rzadko używane.

§ 5  Instalacja

Do zgodnego z przepisami korzystania z ViStart niezbędna jest instalacja oprogramowania ViStart.

§ 6  Rejestracja

 1. W celu zgodnego z przepisami korzystania z aplikacji licencjobiorca zobowiązuje się do zarejestrowania się i utworzenia konta użytkownika. W odpowiednim miejscu należy wprowadzić prawidłowe i pełne dane identyfikacyjne, adres e-mail, ewentualnie numer klienta oraz dodatkowe dane użytkownika, takie jak miejsce instalacji, oraz zaktualizować je w przypadku zmian.
 2. Licencjodawca może zablokować konto użytkownika, jeśli istnieją przesłanki ku temu, że uzyskano nieautoryzowany dostęp do konta użytkownika lub nastąpiła próba uzyskania nieautoryzowanego dostępu z poziomu konta użytkownika do aplikacji lub zapisanych w niej systemów licencjodawcy („Hacking“). Licencjodawca natychmiast poinformuje licencjobiorcę o takim zajściu poprzez wysłanie wiadomości na zapisany na koncie użytkownika adres e-mail i zapewni mu dostęp do oprogramowania poprzez utworzenie nowego konta użytkownika, chyba że istnieją przesłanki, które pozwalają przypuszczać, że to licencjobiorca próbował uzyskać nieautoryzowany dostęp do systemów licencjodawcy.

§ 7  Odpowiedzialność cywilna 

 1. Licencjodawca odpowiada w nieograniczonym zakresie za uszczerbek na życiu, ciele lub zdrowiu, jeśli jest on skutkiem zamierzonego działania lub poważnych zaniedbań obowiązków, oraz w ramach przepisów ustawowych, np. zgodnie z ustawą o odpowiedzialności z tytułu wadliwości produktu lub ustawą o bezpieczeństwie produktów. Poza tym licencjodawca ponosi odpowiedzialność w ramach przejętych przez niego gwarancji.
 2. Ponadto w przypadku zwykłego zaniedbania licencjodawca ponosi odpowiedzialność, jeśli zostały naruszone istotne obowiązki umowne, jednak w sposób ograniczony do dających się przewidzieć, typowych szkód. Chodzi o obowiązki, które pomimo zaistnienia umożliwiają prawidłową realizację umowy i na których regularne przestrzeganie może liczyć strona zawierająca umowę. Odpowiedzialność za zwykłe zaniedbania jest zresztą wykluczona.
 3. Jeśli zgodnie z powyższymi postanowieniami odpowiedzialność jest wykluczona, dotyczy to również podmiotów, które pomagają licencjodawcy w wykonywaniu zobowiązania oraz wykonaniu czynności.
 4. Licencjodawca nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niezalecanego przez niego, błędnego ustawienia oprogramowania ViStart. 
 5. Zdarzenia spowodowane przez siłę wyższą (łącznie ze strajkiem, ogłoszeniem lokautu i podobnymi okolicznościami, o ile są one nieprzewidywalne, mają poważne skutki i są niezawinione), które w znacznym stopniu utrudniają lub uniemożliwiają licencjodawcy wypełnienie powinności, uprawniają licencjodawcę do przesunięcia terminu realizacji zobowiązań o okres trwania utrudnienia oraz odpowiedni czas przygotowawczy.
 6. Warunki systemowe należy sprawdzić w aktualnych dokumentach produktu w wersji papierowej, które można znaleźć tutaj. Licencjodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje, szczególnie za błędne lub niepełne wskazania lub funkcje, wynikające z nieprzestrzegania określonych wymagań systemowych.

§ 8  Obowiązek sprawowania pieczy i zapewnienia bezpieczeństwa przez licencjobiorcę

 1. Licencjobiorca jest zobowiązany do prawidłowego korzystania z usług licencjodawcy i zapewnienia ochrony danych zgodnie z przyjętymi zasadami. Jest on zobowiązany w szczególności do tego, aby chronić usługi licencjodawcy przed bezprawnym użyciem i korzystać z nich wyłącznie zgodnie z ustawami i przepisami krajowymi oraz międzynarodowymi, a przede wszystkim aby nie naruszać praw osób trzecich, na przykład praw osobistych, praw autorskich, praw do marek i nazwy oraz innych praw własności przemysłowej osób trzecich; aby wykorzystywać informacje lub pliki tylko do własnych celów zawodowych, nie używać haseł/kodów (PIN), które przykładowo zawierają własne imię i nazwisko lub datę urodzenia albo dane najbliższych osób, lub są używane do uzyskania dostępu do innych usług, aby utrzymywać hasła/kody (PIN) w tajemnicy i je niezwłocznie zmieniać lub zlecać zmianę, jeśli istnieje przypuszczenie, że mogły wpaść w ręce osób nieupoważnionych oraz aby sprawdzać wcześniej dane, które licencjobiorca przesyła do ViStart, przy pomocy aktualnego oprogramowania antywirusowego pod kątem wirusów, robaków, trojanów i innych komponentów, naruszających integralność plików lub sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz aby przesyłać tylko te pliki, które nie zawierają tych komponentów. Licencjobiorca musi niezwłocznie poinformować licencjodawcę, jeśli odkryje tego typu dane lub elementy składowe. Jeśli tego typu dane lub elementy składowe bezpośrednio zagrażają funkcjonalności lub integralności usług licencjodawcy albo urządzeń osób trzecich, licencjodawca może usunąć te dane lub elementy składowe w celu uniknięcia szkód, nawet bez wcześniejszego poinformowania o tym licencjobiorcy, o ile zagrożenia nie można usunąć w inny sposób przy odpowiednich nakładach finansowych i czasowych.
 2. Jeśli istnieją przesłanki świadczące o niezgodnym z warunkami korzystaniu z oprogramowania, licencjodawca po uwzględnieniu wagi naruszenia i interesów licencjobiorcy, osoby licencjobiorcy lub poszczególnych pracowników ma prawo do zablokowania dostępu do oprogramowania ViStart aż do czasu zdementowania tych przesłanek. Licencjobiorca zostanie o tym poinformowany. Jeśli doprowadzi do tego, że licencjobiorca nie będzie mógł dalej korzystać z oprogramowania ViStart, przysługuje mu nadzwyczajne prawo do wypowiedzenia umowy.

§ 9  Czas trwania i okres wypowiedzenia umowy

 1. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony. W każdym momencie można ją wypowiedzieć z zachowaniem 1-miesięcznego terminu do końca miesiąca. Nie dotyczy to wypowiedzenia umowy z istotnej przyczyny.
 2. W przypadku poważnego zlekceważenia niniejszych warunków korzystania z oprogramowania lub naruszenia praw autorskich licencjodawcy oprogramowania ViStart, licencjodawca ma prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy licencyjnej z istotnej przyczyny. Po otrzymaniu wypowiedzenia wygasają wszelkie prawa licencjobiorcy do korzystania z aplikacji.
 3. W mniej poważnych przypadkach licencjodawca wyznacza licencjobiorcy dodatkowy termin na wykonanie niezbędnych działań naprawczych. W przypadku ponownego naruszenia zasad licencjodawca ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

§ 10  Zmiany w niniejszych warunkach korzystania z oprogramowania

W zależności od uznania licencjodawcy warunki korzystania z oprogramowania mogą zostać zmodyfikowane lub uzupełnione w zakresie możliwym do przyjęcia przez licencjobiorcę. W takim przypadku zarejestrowany licencjobiorca otrzymuje informację w formie pisemnej (np. na podany przez licencjobiorcę adres e-mail lub poprzez serwis informacyjny produktu) minimum sześć tygodni przed wejściem w życie zmiany. Zmienione lub uzupełnione warunki korzystania z oprogramowania zaczną obowiązywać, jeśli licencjobiorca nie zgłosi sprzeciwu przed ich wejściem w życie, po tym jak licencjodawca wyraźnie poinformował go o skutkach jego ewentualnego przemilczenia. Jeśli licencjobiorca zgłosi sprzeciw, licencjodawca może wypowiedzieć niniejszą umową w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania sprzeciwu.

§ 11  Ochrona danych

 1. W deklaracji ochrony danych dla oprogramowania ViStart opisano, jakie dane osobowe użytkownika oprogramowania ViStart są automatycznie gromadzone w ramach korzystania z oprogramowania ViStart. Za przetwarzanie tych danych odpowiada firma Viessmann.
 2. Korzystanie z oprogramowania ViStart jest rejestrowane między innymi w celu ochrony firmy Viessmann i związanych z nią przedsiębiorstw. Zostało to dokładnie wyjaśnione w deklaracji ochrony danych dla oprogramowania ViStart.
 3. Jeśli licencjobiorca zapisuje dane osobowe klientów końcowych w aplikacji (np. imię i nazwisko lub adresy klientów), odpowiedzialność za to zgodnie z rozporządzeniem RODO ponosi licencjodawca, który samodzielnie kontroluje przestrzeganie przepisów RODO. Dane klientów końcowych są zapisywane wyłącznie na urządzeniu końcowym licencjodawcy. Firma Viessmann nie przetwarza danych klientów końcowych.  

§ 12  Postanowienia końcowe

 1. Jeżeli poszczególne postanowienia dotyczące korzystania z oprogramowania zawarte w niniejszym uzgodnieniu są lub staną się nieskuteczne, należy je zastąpić postanowieniem najbardziej zbieżnym z komercyjnym celem nieskutecznego postanowienia. Jeżeli jedno z postanowień dotyczących korzystania z oprogramowania jest lub stanie się nieskuteczne, nie ma to wpływu na skuteczność wszystkich pozostałych postanowień.
 2. Obowiązuje prawo niemieckie, wyłączna właściwość miejscowa sądu Frankfurt nad Menem, jeśli licencjobiorca jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub chodzi o publiczno-prawny majątek odrębny.
ViStart_TOU_DE_de wersja 1.2