Polityka prywatności usług internetowych Vitodata 100 i Aplikacji Vitotrol (Polska)

Informacje podstawowe

Firma Viessmann Climate Solutions SE (zwana dalej „Viessmann” lub „firmą”) należąca do grupy Viessmann, bardzo poważnie podchodzi do ochrony danych osobowych użytkowników i ściśle przestrzega obecnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych. Obejmuje to w szczególności Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, tj. Rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (zwane dalej „RODO").

Poniższe oświadczenie zawiera przegląd gwarancji ochrony danych dla usług internetowych Vitodata 100 i aplikacji Vitotrol, jakie rodzaje danych są gromadzone i przetwarzane, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej.

Administrator w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych/RODO:

Viessmann Climate Solutions SE
Viessmannstraße 1
D-35108 Allendorf (Eder)
Tel.: +49 6452 70-0
Faks: +49 6452 70-2780
E-mail: info@viessmann.com

 

Zakres i istotne warunki

Zakres niniejszej polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie usług internetowych Vitodata 100 i Aplikacji Vitotrol (zwanych dalej „Aplikacjami” lub z osobna „Aplikacją”). Aplikacje firmy Viessmann mogą zawierać linki do stron internetowych innych dostawców, które nie są objęte niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Definicje

Termin „przetwarzanie” oznacza również zbiorczo gromadzenie, przekazywanie, przechowywanie, przetwarzanie i inne wykorzystanie danych osobowych.

Grupa Viessmann to grupa podmiotów stowarzyszonych Viessmann Climate Solutions SE, na które mamy decydujący wpływ.

Dane osobowe to dane, za pomocą których możliwe jest zidentyfikowanie osoby użytkownika lub inne dane z nimi powiązane.

Przetwarzanie w ramach grupy Viessmann

W imieniu Viessmann Climate Solutions SE występują:

 • Viessmann IT Service GmbH w zakresie obsługi systemów back-end
 • Viessmann Elektronik GmbH w zakresie usług internetowych Vitodata 100 i dalszego rozwoju aplikacji

Zebrane dane mogą być przetwarzane lub przekazywane innym spółkom Grupy Viessmann, jeżeli:

 • użytkownik udzielił wyraźnej i świadomej zgody przy innej okazji,
 • jest to konieczne ze względu na konkretny cel i podział pracy w ramach Grupy Viessmann; w tym celu w ramach Grupy Viessmann zostały zawarte odpowiednie umowy,
 • pseudonimizowane dane są udostępniane przez podmiot odpowiedzialny, gwarantujący, że spółka z grupy, której powierzono dane nie może odwrócić ich pseudonimizacji, lub
 • dane są przechowywane anonimowo przez organ odpowiedzialny, a dane przechowywane w ten sposób nie podlegają już przepisom o ochronie danych.

Przekazywanie danych osobowych spółkom Grupy Viessmann i ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Grupa Viessmann jest zainteresowana specjalistycznym przetwarzaniem opartym na podziale pracy. Umowy przetwarzania danych z zamówień zgodnie z art. 28 RODO zawarto ze wszystkimi spółkami grupy.

Adres IP

Adres IP to globalnie uznawana identyfikacja źródła dostępu do Internetu w momencie alokacji przez dostawcę Internetu. Składa się z czterocyfrowych bloków oddzielonych kropkami („IPv4”) lub jest rozszerzony o dodatkowe cyfry („IPv6”). W większości przypadków prywatny użytkownik nie używa stałego adresu IP, ponieważ dostawca przydziela go tymczasowo (tzw. „dynamiczny adres IP”). W przypadku przypisanego na stałe adresu IP (tak zwanego „statycznego adresu IP”) w zasadzie możliwe jest wyraźne przypisanie danych użytkownika za pomocą tej funkcji. Z wyjątkiem monitorowania nieautoryzowanego dostępu do firmowej strony internetowej, nie wykorzystujemy takich danych do identyfikacji osobistej użytkownika. Zamiast tego po prostu anonimowo oceniamy, które z naszych stron są najpopularniejsze, ile jest odwiedzin każdego dnia i tym podobne dane.

 

Zasady przetwarzania danych przez aplikacje

Dane zebrane za pośrednictwem aplikacji lub wprowadzone przez użytkownika w trakcie korzystania z aplikacji są wykorzystywane do celów omówionych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych i przez firmę. Inna sytuacja ma miejsce tylko wówczas gdy użytkownik wyraził odpowiednią zgodę. Można wycofać swoją zgodę na ochronę danych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Deklarację zgody można wycofać w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na adres datenschutz@viessmann.de.

Usuwanie i blokowanie

Przechowywane dane osobowe zostaną usunięte, jeżeli użytkownik wycofa zgodę na ich przechowywanie, jeśli dane nie są już potrzebne do celów, dla których były przechowywane, lub jeśli ich przechowywanie jest niedopuszczalne z innych powodów prawnych. O ile ustawowy okres przechowywania tego wymaga, dane nie zostaną usunięte, ale zablokowane do innych zastosowań. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Nie ma konieczności usuwania zanonimizowanych danych.

Dobrowolne przekazywanie danych

Podawanie danych osobowych w aplikacjach zasadniczo nie jest wymagane prawem ani umową. Użytkownik nie jest zobowiązany do podawania danych osobowych w tych aplikacjach. Niemniej jednak korzystanie z funkcji aplikacji wymaga przetwarzania danych osobowych.

 

Automatyczne przetwarzanie danych podczas wywoływania aplikacji

Dane są przetwarzane automatycznie w tak zwanych plikach dziennika serwera, które aplikacje przesyłają na serwery firmowe. Poniższe dane są automatycznie przechowywane w plikach dziennika serwera:

 • System operacyjny używany na (telefonie komórkowym) urządzeniu końcowym
 • Adres IP urządzenia (telefonu komórkowego)
 • Godzina połączenia z serwerem
 • Identyfikator urządzenia (telefonu komórkowego)

To, po pierwsze, wymóg techniczny działania aplikacji i zapewnienia jej wszystkich funkcji. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Po drugie, dane osobowe w plikach dziennika serwera są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przepis ten zezwala na przetwarzanie danych osobowych w ramach „prawnie uzasadnionego interesu” administratora danych, chyba że podstawowe prawa, wolności lub interesy użytkownika mają wobec nich nadrzędny charakter. Prawnie uzasadnionym interesem firmy jest ułatwienie zarządzania oraz możliwość rozpoznania i ścigania ataków hakerskich, a także cele wymienione powyżej w zakresie gromadzenia danych. Można wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych w dowolnym momencie, jeśli w konkretnym przypadku istnieją powody przemawiające przeciwko przetwarzaniu danych. W tym celu wystarczy przesłać e-maila do inspektora ochrony danych. W żadnym przypadku nie wykorzystujemy zgromadzonych danych do wyciągania wniosków na temat osoby, której dane dotyczą.

Pliki dziennika serwera z wyżej wymienionymi danymi są automatycznie usuwane po 30 dniach lub zostają zanonimizowane w celach statystycznych. Firma zastrzega sobie prawo do dłuższego przechowywania plików dziennika serwera, jeśli wystąpią okoliczności wskazujące na uzyskanie nieautoryzowanego dostępu (takiego jak próba włamania czy tak zwany atak DDOS).

 

Przetwarzanie danych w trakcie komunikacji z generatorem ciepła

Celem aplikacji jest kontrola i analiza generatora ciepła Viessmann.

 1. Z chwilą aktywacji generatora ciepła w aplikacji za pośrednictwem odpowiedniego modułu komunikacyjnego (np. Vitocom), jego dane konfiguracyjne i operacyjne, pamięć błędów, ustawienia konfiguracyjne oraz krzywe temperaturowe (podsumowujące „dane grzewcze”) są przekazywane do serwera Viessmann zlokalizowanego w Unii Europejskiej i tam przechowywane. Serwery obsługuje Viessmann IT Service GmbH w ramach przetwarzania zamówień w imieniu Viessmann Climate Solutions SE. Aplikacja odczytuje dane i udostępnia je, a także posiada funkcje oparte na tych danych. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 2. Dane będą wykorzystywane w celu zapewnienia funkcji Aplikacji, wysyłania wiadomości e-mail (np. powiadomienia, konserwacja, awarie), w celu zwiększenia bezpieczeństwa eksploatacji instalacji, poprawy wydajności instalacji i wyeliminowania awarii. Dane będą przetwarzane przez Viessmann Climate Solutions SE do obsługi aplikacji. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto, dane są wykorzystywane do poprawy usług i rozwoju systemu. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje poprawę usług i rozwój systemu. Można wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych w dowolnym momencie, jeśli w konkretnym przypadku istnieją powody przemawiające przeciwko przetwarzaniu danych. W tym celu wystarczy przesłać e-maila do inspektora ochrony danych.
 3. Ponadto, dane będą przetwarzane w ramach umów o przetwarzanie zamówień w imieniu Viessmann Climate Solutions SE przez Viessmann Deutschland GmbH (jednorazowe porównanie danych z danymi podstawowymi z obszaru marketingu), oraz Viessmann Elektronik GmbH (dalszy rozwój aplikacji). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na usprawnieniu marketingu, usług i rozwoju systemu przez wyspecjalizowane spółki zależne.
 4. W aplikacjach dostępna jest opcja aktywacji innych użytkowników aplikacji generatora ciepła. Po aktywacji dane grzewcze z generatora ciepła będą również przesłane takim użytkownikom. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W Aplikacjach w każdej chwili można odwołać aktywację i zatrzymać transmisję danych.
 5. Wykorzystanie i ewentualne przekazywanie danych w formie pseudonimizowanej odbywa się w celu zwiększenia bezpieczeństwa eksploatacji instalacji, poprawy wydajności instalacji, wyeliminowania usterek oraz usprawnienia obsługi i rozwoju instalacji przez inne firmy z grupy Viessmann w imieniu Viessmann Climate Solutions SE (przetwarzanie zamówień). Wyniki tych analiz mogą być przesyłane do Viessmann Climate Solutions SE i innych spółek z Grupy Viessmann w ramach umowy o przetwarzanie danych zamówienia, tam poddane odwróceniu pseudonimizacji i wykorzystane przez te firmy na warunkach korzystania z aplikacji i niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Pseudonimizowanie danych oznacza, że osoby trzecie ani inne firmy z Grupy Viessmann nie mogą przypisać danych grzewczych do konkretnej osoby. Dane osobowe (takie jak imię i nazwisko, adres, użytkownik systemu) nie są przekazywane. Viessmann gwarantuje, że żadna spółka z grupy inna niż wymienione powyżej nie będzie mieć dostępu do danych poddanych odwróceniu pseudonimizacji. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadniony interes firmy obejmuje poprawę usług i rozwój systemu.
 6. Dane są wykorzystywane i mogą być przekazywane w całkowicie anonimowej formie w celu zwiększenia bezpieczeństwa eksploatacji instalacji, poprawy wydajności instalacji, eliminacji usterek oraz usprawnienia obsługi i rozwoju instalacji przez spółki Grupy Viessmann i firmy zewnętrzne. Anonimizacja danych oznacza, że osoby trzecie i Viessmann nie mogą przypisać danych instalacji do osoby użytkownika i nie można ich później ponownie przypisać do użytkownika. Dane osobowe (takie jak imię i nazwisko, adres, użytkownik systemu) nie będą przekazywane. Przetwarzanie całkowicie zanonimizowanych danych nie wymaga podstawy prawnej.
 7. Dane są przechowywane dopóki użytkownik ma konto w firmie, chyba że będzie to nadal wymagane do innych prawnie uzasadnionych celów. Ponadto zanonimizowane dane mogą być przechowywane w dłuższym okresie czasu.

 

Przetwarzanie danych na koncie użytkownika

Zakładając swoje konto użytkownik wprowadza dane, które są przetwarzane do obsługi aplikacji. Dane te obejmują w szczególności adres e-mail, adres generatora ciepła, imię i nazwisko oraz numer telefonu użytkownika. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest wykonanie umowy, art. 6 ust.1 lit. b RODO.

Dane konta użytkownika usuwa się po likwidacji konta lub przechowuje, jeśli będą nadal niezbędne do innych prawnie uzasadnionych celów.

 

Informacje ogólne i postanowienia dotyczące Aplikacji Viessmann

Przechowywanie danych w celu uwierzytelnienia

Przy każdym logowaniu dane uwierzytelnienia użytkownika (w przypadku Vitodata 100 za pomocą plików tekstowych, tak zwanych plików cookie, a w aplikacji Vitotrol korzystającej z pamięci lokalnej, tak zwanej pamięci lokalnej na Androida lub Keychain na IOS) są przechowywane na urządzeniu końcowym i każdorazowo usuwane po wylogowaniu się. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, przetwarzanie danych jest konieczne dla wykonania umowy z użytkownikiem. Omówienie z krótkim opisem plików cookie stosowanych w Aplikacjach znajduje się w załączniku 1 do niniejszej Polityki Prywatności.

Aplikacja Vitotrol

Korzystanie z Firebase

Viessmann korzysta z narzędzia analitycznego Firebase firmy Google w aplikacji Vitotrol na urządzenia końcowe korzystające z systemu operacyjnego IOS do analizy zachowań podczas korzystania z aplikacji. Z Google LLC uzgodniliśmy stosowanie standardowych klauzul umownych UE zgodnie z art. 46 RODO. Przekazane dane po całkowitej anonimizacji będą przechowywane i wykorzystywane w USA. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na analizie korzystania z naszych aplikacji oraz ulepszaniu i dalszym rozwijaniu aplikacji. Można wyłączyć przechowywanie plików i przesyłanie danych związanych z korzystaniem z aplikacji (w tym adresu IP) do Google i przetwarzaniem tych danych przez Google, wybierając w „Ustawieniach” pozycję „Vitotrol”, zaznaczyć pozycję „Używanie i Diagnoza ” i skorzystać z suwaka („Rezygnacja”).

Korzystanie z Crashlytics

W przypadku urządzeń końcowych z systemem operacyjnym IOS, firma Viessmann korzysta z narzędzia programistycznego Crashlytics, dostarczonego przez spółkę w pełni zależną Google LLC, w aplikacji Vitotrol do oceny komunikatów o błędach. Powiadamia o korzystaniu z aplikacji, a także o nieprzewidzianych awariach lub innych usterkach aplikacji i pomaga firmie Viessmann naprawić wszelkie błędy. Z Google LLC uzgodniliśmy stosowanie standardowych klauzul umownych UE zgodnie z art. 46 RODO. Przekazane dane po całkowitej anonimizacji będą przechowywane i wykorzystywane w USA. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadniony interes naszej firmy polega na analizie, dalszym rozwoju, ulepszaniu, optymalizacji i zapewnieniu bezpieczeństwa Aplikacji. Można wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych w dowolnym momencie, jeśli w konkretnym przypadku istnieją powody przemawiające przeciwko przetwarzaniu danych. Wystarczy powiadomić o tym inspektora ochrony danych e-mailem.

 

Informacje o prawach zainteresowanych stron

Ten punkt Polityki Prywatności zawiera dodatkowe informacje na temat wykonywania praw użytkownika jako osoby, której dane dotyczą wobec naszej firmy. Wykonywanie praw użytkownika, np. usunięcie, ograniczenie przetwarzania może prowadzić do ograniczenia funkcjonalności aplikacji aż po utratę jej użyteczności.

Tożsamość użytkownika

Dla wykonania praw osób, których dane dotyczą zgodnie z RODO, firma może zażądać dalszych informacji w celu potwierdzenia tożsamości użytkownika w przypadku danych osobowych gromadzonych na podstawie relacji umownych, na zasadzie losowej lub w przypadku uzasadnionych wątpliwości. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku, gdy żądanie przekazania informacji ma formę elektroniczną, ale dane nadawcy nie pozwalają na wyciągnięcie jakichkolwiek wniosków na temat zainteresowanej osoby fizycznej.

Użytkownik ma prawo do:

 • żądania informacji na temat danych osobowych przetwarzanych przez nas zgodnie z Art. 15 RODO. W szczególności, użytkownik może zażądać podania informacji o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania, o prawie do wniesienia skargi, źródle danych użytkownika, jeśli nie zostały one zebrane przez nas, oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu i, w stosownych przypadkach, istotne informacje szczegółowe;
  niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które przechowujemy, zgodnie z art. RODO;
 • żądania usunięcia danych osobowych, które go dotyczą przechowywanych przez nas zgodnie z Art. 17 RODO, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wywiązania się z prawnego obowiązku, z uwagi na względy interesu publicznego, lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  zgodnie z art. 18 RODO, ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika, jeżeli użytkownik kwestionuje prawidłowość danych, jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, oraz gdy nasza firma nie potrzebuje już takich danych, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub jeśli użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO;
 • zgodnie z art. 20 RODO, otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego przekazanych nam danych osobowych lub do żądania ich przesłania innemu podmiotowi odpowiedzialnemu;
 • zgodnie z Art. 21 ust. 1 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO („prawnie uzasadniony interes"), jeżeli istnieją ku temu powody, wynikające ze szczególnej sytuacji użytkownika (w porównaniu z innymi osobami, których dane są przetwarzane) i które przemawiają przeciwko przetwarzaniu danych. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celach reklamowych, użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania w dowolnym momencie bez podania przyczyny („rezygnacja").

  Dla wykonania tych praw, prosimy o kontakt z nami:
  Inspektor Ochrony Danych Grupy Viessmann
  Viessmannstraße 1
  D-35108 Allendorf (Eder)
  Tel.: +49 6452 70 -0
  Faks: +49 6452 70-2780
  E-mail: datenschutz@viessmann.com

 • Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO, użytkownik może wycofać swoją zgodę udzieloną nam w dowolnym momencie. W związku z powyższym nie wolno nam kontynuować przetwarzania danych w oparciu o taką zgodę w przyszłości. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Zgodę można wycofać za pośrednictwem:
  serwis@viessmann.pl

 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO. Z reguły można skontaktować się z organem nadzorczym w miejscu zamieszkania, siedziby spółki partnerskiej lub siedziby firmy Viessmann. Zasadniczo można jednak wybrać dowolny organ nadzorczy, do którego użytkownik może wnieść swoją skargę

  Organ nadzorczy odpowiedzialny za  Viessmann Climate Solutions SE (Niemcy)
  Heski Komisarz ds. Ochrony Danych
  P.O. Box 3163
  D-65021 Wiesbaden, Niemcy
  Tel.: +49 611 1408-0Faks: +49 611 1408-900
  E-mail: poststelle@datenschutz.hessen.de

  Dane kontaktowe  lokalnego organu ochrony danych
  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
  ul. Stawki 2
  00-193 Warszawa, Polska
  Tel.: +48 22 531-03-00
  E-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

Dane kontaktowe

Państwa zaufanie jest dla nas ważne. W związku z powyższym, zawsze pozostajemy do Państwa dyspozycji, aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. W przypadku pytań, które niniejsze oświadczenie o ochronie danych pozostawia bez odpowiedzi lub jeśli potrzeba bardziej szczegółowych informacji na temat dowolnego punktu, prosimy o kontakt z nami:

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Inspektor Ochrony Danych Grupy Viessmann
Viessmannstraße 1
D-35108 Allendorf (Eder)
Tel.: +49 6452 70-0
Faks: +49 6452 70-2780
E-mail: datenschutz@Viessmann.com

Organ nadzorczy odpowiedzialny za  Viessmann Climate Solutions SE (Niemcy)
Heski Komisarz ds. Ochrony Danych
P.O. Box 3163
D-65021 Wiesbaden, Niemcy
Tel.: +49 611 1408-0
Faks: +49 611 1408-900
E-mail: poststelle@datenschutz.hessen.de

Dane kontaktowe  lokalnego organu ochrony danych
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa, Polska
Tel.: +48 22 531-03-00
E-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Firma stara się przechowywać dane osobowe użytkowników przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych uniemożliwiających do nich dostęp osobom trzecim. Komunikacja za pośrednictwem poczty e-mail nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa danych, dlatego zalecamy przesyłanie informacji poufnych pocztą.Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Vitotrol_Vitodata_100_PL_pl_Version 1.2 (2020-09-04)
 


Załącznik 1 - Opis plików cookie stosowanych w Vitodata 100 i Aplikacji Vitotrol

Vitodata 100: W Vitodata100 są ustawione jedynie następujące pliki cookie konieczne z technicznego punktu widzenia:

Rodzaj plików cookie  Okres przechowywania Opis Kategoria
Standardowe pliki cookie z ASP.NET_sessionid Do końca sesji Pliki cookie tego typu przechowują dane podczas wizyty użytkownika. Na przykład, taki plik cookie zapamiętuje ustawienia wybrane przez użytkownika lub odwiedzane wcześniej strony. Bez tego pliku cookie strona działa tylko w ograniczonym zakresie. Podmiot zawierający umowę
Vitodata-Cookies
Vitodata.LastUserCultureId;
Vitodata.LastUserCultureName
24 godziny Pliki cookie w Vitodata zwierają informacje o wybranych przez użytkownika ustawieniach językowych. Podmiot zawierający umowę

Aplikacja Vitotrol: Dla urządzeń końcowych z systemem operacyjnym IOS:

Rodzaj plików cookie Okres przechowywania Opis Kategoria Link
Crashlytics dla Firebase  Do 210 dni Raport o awariach w czasie rzeczywistym, pomaga monitorować, ustalać priorytety i naprawiać problemy ze stabilnością obniżające jakość aplikacji; inteligentnie grupuje awarie i wskazuje ich przyczyny. osoba trzecia https://firebase.google.com/products/crashlytics
Google Analytics dla Firebase 2 miesiące Bezpłatne rozwiązanie pomiarowe, z informacjami na temat wykorzystania aplikacji i zaangażowania użytkowników. osoba trzecia https://firebase.google.com/products/analytics