23.01.2023

Nowelizacja ustawy o zmniejszeniu opłat za ciepło - powodem jest wzrost cen paliw

7 stycznia 2023 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
W dotychczasowej ustawie dla uprawnionych odbiorców ograniczona została średnia cena wytwarzania ciepła na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej do ustalonego poziomu. Rekompensata pozwoliła na ograniczenie opłat ponoszonych przez odbiorców, pomimo rosnących kosztów przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających ciepło.

Na czym polega nowy mechanizm? 

Jeżeli w danym systemie ciepłownictwa nastąpi wzrost cen dostawy ciepła większy niż 40% w stosunku do cen obowiązujących po 30 września 2022 r., przedsiębiorstwa otrzymają rekompensaty, tak aby uprawnieni odbiorcy nie zostali obciążeni nadmiernymi kosztami ciepła. Mechanizm ten będzie obowiązywać do końca 2023 roku oraz obejmie gospodarstwa domowe i instytucje użyteczności publicznej, takie jak np. szpitale, szkoły czy przedszkola. Pamiętajmy również, że odbiorcy ciepła systemowego są permanentnie chronieni modelem taryfowym. Przedsiębiorstwa energetyczne samodzielnie ustalają taryfy, ale przedstawiają je Prezesowi URE do zatwierdzenia - odpowiednio do zakresu posiadanych koncesji oraz w wydanych w oparciu o tę ustawę przepisach wykonawczych.