Masz czas do końca marca, by zostać w systemie opustów!

1 kwietnia 2022 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, która zlikwiduje system opustów i zamieni go na net-billing. Nowy system prosumencki, będzie wdrażany w trzech etapach: 1 kwietnia 2022 roku, 1 lipca 2022 roku i 1 lipca 2024 roku.

  • Od 1 kwietnia 2022 do 30 czerwca 2022 roku będzie funkcjonował okres przejściowy. Przez ten czas, nowi prosumenci będą rozliczani na dotychczasowych zasadach.
  • Od 30 czerwca 2022 roku prosumenci będą rozliczani w net-bilingu po cenach giełdowych miesięcznych. Prosumenci, którzy przyłączyli mikroinstalację fotowoltaiczną w okresie przejściowym przejdą na net-billing automatycznie.
  • Od 1 lipca 2024 roku prosumenci będą rozliczani według zasad net-bilingu po cenach giełdowych - godzinowych.

Co trzeba zrobić, by móc rozliczać się w systemie opustów przez 15 lat? Rozliczanie przyszłego prosumenta w systemie opustów przez sprzedawcę energii elektrycznej, możliwe jest pod warunkiem wysłania do operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) zgłoszenia mikroinstalacji w terminie do 31 marca 2022 roku włącznie. W zależności od metody zgłoszenia, za datę skutecznego złożenia zgłoszenia do OSD uznaje się datę wpływu do OSD w przypadku złożenia zgłoszenia w postaci papierowej lub datę rejestracji przez systemy informatyczne OSD w przypadku wyboru formy elektronicznej. Złożony wniosek musi być poprawny i kompletny! Jeśli zgłoszenie będzie niekompletne lub niepoprawne, inwestor zostanie wezwany do uzupełnienia lub poprawienia zgłoszenia. Będzie miał na to 14 dni od dnia otrzymania wezwania.