Polityka energetyczna

W oparciu o główne zasady przyświecające przedsiębiorstwu polityka energetyczna firmy Viessmann określa następujący kodeks postępowania obowiązujący wszystkich pracowników grupy.

Cel energetyczny

Grupa Viessmann, realizując politykę energetyczną, zobowiązuje się do dalszej redukcji zapotrzebowania na energię, a tym samym emisji CO2. Zamierzenie to jest realizowane za pomocą strategicznych celów energetycznych. Kadra zarządzająca najwyższego stopnia poszczególnych firm grupy co roku definiuje te cele zgodnie z nadrzędnymi celami grupy. Podstawą określania celów są dane zużycia z ubiegłego okresu, z pominięciem danych pogodowych i produkcyjnych, oraz ekonomiczność odpowiednich decyzji uwzględniająca aspekty zrównoważonego rozwoju.

Stała optymalizacji wydajności energetycznej

Dążymy do stałej optymalizacji wydajności energetycznej. Przestrzeganie wymogów ustawowych stanowi przy tym absolutne minimum.

Zrównoważony rozwój

Decyzje o znaczeniu energetycznym są podejmowane przy uwzględnieniu aspektów zrównoważonego rozwoju. Analizy cyklu życia są sporządzane w każdym zasadnym i wymagającym tego przypadku.

Pracownicy

Współdziałanie wszystkich pracowników jest niezbędne dla realizacji celów polityki energetycznej. Pracownicy firm należących do grupy są gruntownie szkoleni, informowani w kwestiach energetycznych i włączani do programu zarządzania energetycznego.

Zakres, zasoby

Cele energetyczne przedsiębiorstwa odnoszą się w równym stopniu do wszystkich jego obszarów, czynności i procedur.
Najwyższe gremium kierownicze grupy Viessmann udostępnia wszelkie zasoby i informacje, które są niezbędne do realizacji polityki energetycznej i osiągania celów strategicznych i operacyjnych.

Opinia publiczna

Opinia publiczna jest regularnie informowana o aspektach energetycznych, zużyciu energii i programie zarządzania energetycznego grupy Viessmann.

Emisje

Cele w zakresie emisji są określane w powiązaniu z celami energetycznymi grupy Viessmann. Redukcja emisji idzie w parze ze wzrostem efektywności energetycznej i stałym zwiększaniem udziału energii ze źródeł odnawialnych.

Kontrola

Przestrzeganie założeń polityki energetycznej podlega stałej kontroli i ocenie przez najwyższe gremium kierownicze firmy Viessmann.

Monitorowanie energii

Zużycie energii w obrębie firm należących do grupy jest poddawane stałemu pomiarowi i kontroli. Istotne aspekty energetyczne są regularnie rejestrowane, kontrolowane i przekazywane do wiadomości.