Cele Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych

© Simon Bratt / Shutterstock.com

Wiele globalnych wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem i wezwań do działania opisano w Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs). Zapoczątkowane w 2015 roku, SDGs stanowią inspirujące ramy dla zbiorowego działania. Wszystkie cele są ze sobą powiązane, a Viessmann wykorzysta je jako kompas do mobilizacji zmian.

SDGs i rozwiązania firmy Viessmann

W naszym ostatnim Raporcie Klimatycznym Viessmann opublikowaliśmy naszą strategię klimatyczną, która przedstawia nasz wkład między innymi w SDG 13. W kolejnym kroku, przy definiowaniu całościowej strategii zrównoważonego rozwoju dla całej Grupy Viessmann, korzystamy obecnie z naukowego wzorca Future-Fit Business Benchmark. Umożliwi nam to spojrzenie na nasze obecne modele biznesowe przez pryzmat Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) i w rezultacie stworzenie jasnej perspektywy, w jaki sposób wpływamy na SDGs dzisiaj i jak maksymalizujemy nasz pozytywny wkład w osiągnięcie SDGs do 2030 roku. SDGs są dla nas drogowskazem w rozwoju działalności firmy Viessmann, wyznaczaniu celów i współpracy z naszymi partnerami. W związku z globalnym opóźnieniem w realizacji SDGs - poprzez przekroczenie granic planetarnych i braki w realizacji fundamentu społecznego - konieczne jest szybkie, aktywne przejście na modele biznesowe mające wyłącznie pozytywny wpływ na ludzi i planetę - i to właśnie robimy w firmie Viessmann.

W naszym pierwszym podejściu do SDGs oceniliśmy 17 celów na podstawie ich znaczenia dla grupy firm. W rezultacie osiem następujących SDGs zostało uznanych za najbardziej istotne.

Cel ten obejmuje zakończenie wszelkich form dyskryminacji kobiet i dziewcząt oraz ochronę ich przed przemocą. W odniesieniu do naszej firmy koncentrujemy się na równym udziale kobiet w rynku pracy oraz godzeniu życia zawodowego i rodzinnego kobiet i mężczyzn poprzez dążenie do partnerskiego podziału zadań w pracy rodzinnej.

Woda jest jednym z wielu ograniczonych zasobów. Dostęp do czystej wody pitnej, poprawa jakości wody, efektywne wykorzystanie i zrównoważone pobieranie wody we wszystkich sektorach, wdrożenie zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi, ochrona i odbudowa ekosystemów zależnych od wody itp. są rozpatrywane w ramach SDG 6. Jako przedsiębiorstwo chcemy uwzględnić wszystkie te punkty w naszych procesach produkcyjnych i włączyliśmy je już do naszego systemu zarządzania środowiskiem.

Jedną z największych transformacji, jakich my jako ludzie na tej planecie będziemy musieli dokonać w przyszłości, jest przekształcenie dostaw energii na zasoby odnawialne. Oznacza to, że już teraz musimy wykorzystywać energię w sposób jak najbardziej efektywny, aby zachować zasoby naszej planety i zmniejszyć nacisk na produkcję energii. Systemy energetyczne firmy Viessmann już dziś opierają się na tych zasadach. Pracujemy przez całą dobę, aby wszystkie nasze procesy, produkty i usługi były jak najbardziej efektywne energetycznie.

Wzrost gospodarczy jest podstawą dobrobytu w uprzemysłowionych krajach świata. Zapewnia on tworzenie nowych miejsc pracy i służy jako podstawa skutecznego państwa opiekuńczego. Musimy jednak dążyć do tego, aby w przyszłości uniezależnić wzrost gospodarczy od zużycia zasobów i energii. W codziennej pracy firmy Viessmann koncentrujemy się na opracowywaniu rozwiązań technicznych oszczędzających zasoby. Naszych pracowników traktujemy sprawiedliwie. Są oni częścią rodziny Viessmann.

Coraz więcej ludzi na całym świecie mieszka w miastach. I nawet jeśli miasta zajmują tylko około dwóch procent powierzchni ziemi, to mieszka w nich już ponad 50 procent ludności świata. Miasta pełnią więc rolę centralnych etapów zrównoważonego rozwoju: napędzają nasze gospodarki, kulturę i innowacje. 75 procent emisji dwutlenku węgla powstaje w miastach. Dlatego musimy zwrócić szczególną uwagę na zrównoważony rozwój miast. W firmie Viessmann przyczyniamy się do tego w znacznym stopniu dzięki naszym technologiom.

Krótko mówiąc, chodzi o osiągnięcie delikatnej równowagi: z jednej strony utrzymanie i zwiększenie dobrobytu; z drugiej strony ochrona ograniczonych zasobów planety. Ogromnym wyzwaniem jest powiązanie poszczególnych praktyk i zachowań z ich skutkami na całym świecie oraz uwzględnienie złożoności globalnych współzależności. Nasza firma stara się uwzględniać zrównoważony rozwój we wszystkich swoich procesach i stara się odpowiednio dostosować działania administracyjne, produkcyjne i sprzedażowe.

Globalna zmiana klimatu jest jednym z największych wyzwań XXI wieku. Nie zatrzymuje się ona na granicach państw, a jej skutki dotykają nas wszystkich. Szybkie i ambitne działania mające na celu redukcję szkodliwych dla klimatu emisji oraz dostosowanie się do skutków zmian klimatu są niezbędne dla globalnego zrównoważonego rozwoju. W ostatnim Raporcie klimatycznym firmy Viessmann opublikowaliśmy naszą strategię klimatyczną, która przedstawia nasz wkład w realizację SDG 13.

Wszystkie 17 celów można ostatecznie osiągnąć tylko dzięki współpracy wielu podmiotów na całym świecie. Dzięki współpracy w sieci można tworzyć nowe partnerstwa, wskazywać kreatywne rozwiązania i rozpowszechniać najlepsze praktyki. Również firma Viessmann poświęca się temu celowi.