MPWiK w Sieradzu

Funkcjonuje od 1997 roku i wykonuje zadania własne Gminy Miasto Sieradz oraz Gminy Sieradz w zakresie produkcji i zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków.