Deklaracja ochrony danych

Podstawowe informacje

My, Viessmann Climate Solutions SE (zwana dalej „Viessmann” lub „my”), jako część Carrier Global Corporation, traktujemy bardzo poważnie ochronę danych osobowych naszych użytkowników i przestrzegamy ściśle zasad aktualnie obowiązujących ustaw o ochronie danych. Zalicza się do nich przede wszystkim Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (nazywane dalej: „RODO”).

Dane osobowe są zbierane na naszych stronach internetowych i przy korzystaniu z naszych aplikacji mobilnych tylko w niezbędnym zakresie i przetwarzane zgodnie z celem. Danymi osobowymi są dane, pozwalające zidentyfikować osobę, której dane dotyczą, lub dalsze związane z nią dane.

Administrator w rozumieniu RODO:
Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65
53-015 Wrocław

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Kontakt z inspektorem możliwy jest mailowo pod adresem:  daneosobowe@viessmann.pl

Przetwarzanie w obrębie Grupy Viessmann

Na zlecenie Viessmann Climate Solutions SE, pracują:

 • Viessmann Deutschland GmBH w zakresie sprzedaży i marketingu,
 • Viessmann Climate Solutions Berlin GmbH w zakresie eksploatacji stron internetowych i aplikacji mobilnych, oraz marketingu,
 • Viessmann IT Service GmbH w zakresie eksploatacji systemów wewnętrznych (back-end).

Inne firmy  Viessmann Climate Solutions SE mogą przetwarzać zebrane dane lub przekazywać je Viessmann Climate Solutions SE, jeśli:

 • osoba, której dane dotyczą, w innym miejscu wyraźnie i świadomie udzieliła na to zgody (np. wskazówka w formularzu zapytania,
 • jest to konieczne ze względu na cel i podział pracy w obrębie Viessmann Climate Solutions SE; w tym celu między przedsiębiorstwami  Viessmann Climate Solutions SE zawierane są odpowiednie umowy,
 • administrator udostępnił dane po pseudonimizacji i administrator  gwarantuje, że podmiot przetwarzający nie będzie w stanie tych danych z powrotem zdepseudonomizować, albo  
 • dane zbierane są przez administratora i zapisywane anonimowo, co powoduje brak możliwości zidentyfikowania osoby fizycznej, której te dane dotyczą.

Przekazywanie do krajów trzecich

Przedsiębiorstwa  Viessmann Climate Solutions SE przetwarzają/przekazują dane udostępnione im przez osoby, których dane dotyczą, do swoich zakładów w Niemczech, na terytorium Unii Europejskiej oraz do krajów trzecich (między innymi USA), wykazujących stosowny poziom ochrony danych wg artykułu 45 RODO, lub oferujących odpowiednie gwarancje, zgodnie z artykułem 46 RODO.

Zakres deklaracji ochrony danych

Poniższa deklaracja przedstawia osobom, których dane dotyczą, jak gwarantujemy ochronę danych, oraz jakie rodzaje danych, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej zbieramy i przetwarzamy. Deklaracja ma podstawowe znaczenie dla wszystkich autoryzowanych przez firmę Viessmann stron internetowych i aplikacji mobilnych. Jeśli dane strony internetowe i aplikacje mobilne Viessmann odbiegają od tych zasad przetwarzania danych lub uzupełniają je własnymi zasadami, to jest to uwidoczniane w odpowiedni sposób na tych stronach internetowych lub w odpowiednich aplikacjach mobilnych.

Niniejsza Deklaracja Ochrony Danych składa się z pięciu części:

 • Część pierwsza (Postanowienia dla użytkowników prywatnych) dotyczy prywatnych użytkowników serwisów Viessmann.
 • Część druga (Postanowienia dla użytkowników komercyjnych) dotyczy komercyjnych użytkowników serwisów Viessmann.
 • Część trzecia (Postanowienia dla aplikantów) dotyczy prywatnych użytkowników serwisów Viessmann w związku z ich ubieganiem się o zatrudnienie.
 • Część czwarta (Informacje i postanowienia ogólne odnośnie stron internetowych i aplikacji mobilnych Viessmann Web) dotyczy wszystkich użytkowników, korzystających ze stron internetowych i aplikacji mobilnych Viessmann.
 • Część piąta (Informacje o prawach osób, których dane dotyczą) dotyczy wszystkich użytkowników, których dane podlegają ochronie, wyjąwszy osoby prawne.

Ponadto nasze strony internetowe mogą zawierać linki do stron internetowych innych operatorów, których niniejsza Deklaracja Ochrony Danych nie obejmuje.

I. Postanowienia dla użytkowników prywatnych

Niniejsza część Deklaracji Ochrony Danych dotyczy użytkowników prywatnych serwisów Viessmann. Podstawę prawną do przetwarzania danych tych osób stanowi ich dobrowolna zgoda.

Wykorzystanie i weryfikacja danych osobowych

Do danych osobowych, podawanych przez osobę, której dane dotyczą, zalicza się między innymi:

 • jej nazwisko,
 • jej adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu, ew. dodatkowe dane adresowe),
 • jej adres e-mail,
 • jej data urodzenia,
 • jej płeć,
 • jej numer telefonu stacjonarnego i/lub komórkowego,
 • jej kraj zamieszkania,
 • dotychczas ją obsługująca Firmę Partnerską,
 • nazwa używanego przez nią urządzenia Viessmann,
 • numer fabryczny używanego przez nią urządzenia Viessmann.

Jeśli dysponujemy takimi danymi osobowymi, to stosujemy je do odpowiadania na zapytania osób, których dane dotyczą, do obsługi i realizacji żądanych porad, do administrowania technicznego, do procesów logowania i udostępniania usług, dostępnych na poszczególnych stronach internetowych lub w aplikacjach mobilnych. Podstawę prawną stanowi tu artykuł 6 ustęp 1 zdanie 1 b RODO wzgl. zgoda osoby, której dane dotyczą. Zgodę na korzystanie z udostępnionych danych osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili odwołać, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tej kwestii osoba, której dane dotyczą winna się zwrócić, możliwie podając przedmiotowy serwis, pod adres:  daneosobowe@viessmann.pl.

Kontakt telefoniczny od Viessmann

Jeśli osoba, której dane dotyczą, zaakceptowała naszą Deklarację Ochrony Danych i w swoim zapytaniu o poradę podała numer swojego telefonu, to przed przekazaniem zapytania do naszego Partnera Handlowego kontaktujemy się z nią telefonicznie, aby sprawdzić prawidłowość jej danych, omówić szczegóły jej zamierzenia i móc polecić jej najbardziej odpowiednią Firmę Partnerską Viessmann.

Informacja o przekazaniu danych osobowych i ocena

Jeśli osoba, której dane dotyczą, zaakceptowała naszą Deklarację Ochrony Danych i w swoim zapytaniu o poradę podała swój adres e-mail, to poinformujemy ją e-mailem o aktualnym stanie obsługi jej zapytania przez nasze serwisy. W tym celu prześlemy jej przez e-mail między innymi wiadomość z danymi kontaktowymi polecanej przez nas Firmy Partnerskiej, a po uzyskaniu porady umożliwimy dokonanie oceny tej Firmy Partnerskiej.

Przekazywanie danych osobowych

W celu świadczenia serwisu porad fachowych wzgl. polecenia Firmy Partnerskiej w związku z zakupem, przeglądem lub naprawą urządzeń grzewczych lub innych produktów z asortymentu Viessmann, przekazujemy podane nam dane osobowe do zewnętrznych Firm Partnerskich, współpracujących partnersko z naszym przedsiębiorstwem i działającymi w regionie zamieszkania osoby, której dane dotyczą.

Prosimy te firmy partnerskie o skontaktowanie się w określonym czasie z osobą, której dane dotyczą, aby przekazać jej żądaną poradę i/lub ofertę. W tym celu Firma Partnerska kontaktuje się e-mailem i/lub telefonicznie.

Dalsze przetwarzanie i usuwanie danych osobowych

Poza tym dane osoby, której dane dotyczą, nie są przekazywane ani sprzedawane osobom trzecim, tzn. osobom lub przedsiębiorstwom, nie należącym do Viessmann Climate Solutions SE. Usunięcie zapisanych danych osobowych osoby, której dane dotyczą, następuje w przypadku wycofania przez nią zgody na zapisanie danych, albo w przypadku, gdy dane te nie są już potrzebne do celu w jakim zostały zapisane lub gdy ich przechowywanie jest niedozwolone z innych określonych ustawowo powodów.

Reklama i zgoda na reklamę

Viessmann Sp z o.o. (nazywane dalej „Viessmann” lub „my”), informuje osoby, których dane dotyczą, e-mailem, pocztą lub telefonicznie tylko o produktach i usługach Viessmann i ankietujemy je ewentualnie w tym zakresie, jeśli udzieliły nam one wyraźnie swojej zgody na wykorzystanie swoich danych osobowych do celów reklamy (Opt-In).

Następuje to przez aktywne odhaczenie w naszych formularzach stwierdzenia: „Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną od Viessmann sp. z o.o. na zasadach określonych w Regulaminie. Zgoda ta jest dobrowolna”.

Prosimy uwzględnić, że tekst wyświetlany na danej stronie czy w aplikacji mobilnej może w pewnych okolicznościach wyliczać inne przedsiębiorstwa, jeśli zapytania osoby, której dane dotyczą, dotyczyło tych innych przedsiębiorstw.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, udzieliła nam swojej zgody na takie wykorzystanie danych, ale w przyszłości nie chce otrzymywać reklam lub uczestniczyć w ankietach Viessmann, to może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Jej dane zostaną wtedy usunięte, albo – jeśli są jeszcze potrzebne do celów rozliczeniowych lub księgowych – pozostaną zapisane z ograniczeniem przetwarzania tylko do tych celów. Należy w tym celu napisać pod adres:  daneosobowe@viessmann.pl.

Użycie danych osobowych przy zapisaniu się na newslettera mailowego

Jeśli osoba, której dane dotyczą zapiszę się na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej Viessmann na nasz newsletter, to jej adres e-mail będzie wykorzystywany w celach informacyjnych i reklamowych, aż do chwili odwołania zapisania. Przy zapisaniu się na newsletter, zapisane zostają jej adres e-mail, jej adres IP oraz data zapisania. Zapisanie tych danych ma wyłącznie cel dowodowy w wypadku, gdy niepowołana osoba trzecia użyje adresu e-mail bez wiedzy osoby uprawnionej, celem zapisu na newsletter.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na otrzymywanie newslettera, ze skutkiem na przyszłość. Winna w tym celu wykreślić się z naszego rozdzielnika poprzez link wymeldowania w danym newsletterze lub napisać mail pod adres:  daneosobowe@viessmann.pl.

Użycie danych osobowych przy korzystaniu z formularza kontaktowego

Jeśli osoba, której dane dotyczą, przekaże nam swoje zapytanie przy użyciu jednego z naszych formularzy kontaktowych, to jej dane z formularza zapytania, łącznie z podanymi w nim danymi kontaktowymi zostaną przez nas zapisane w celu obsługi zapytania. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim. Dane osobowe zostaną usunięte po udzieleniu wyczerpującej odpowiedzi na przesłane zapytanie.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na korzystanie z danych udostępnionych przez formularz kontaktowy. Należy w tym celu zwrócić się pod adres:  daneosobowe@viessmann.pl.

Użycie danych osobowych przy zgłaszaniu się na imprezy lub spotkania informacyjne

Na niektórych naszych stronach internetowych istnieje możliwość wpisania danych osobowych, celem zgłoszenia się na spotkania informacyjne, szkolenia lub imprezy Viessmann. Dane te będą użyte do obsługi zgłoszenia. Po imprezie dane pozostają zapisane np. w celu analizy imprezy. Dane takie usuwane są najpóźniej po 6 miesiącach od daty spotkania informacyjnego, szkolenia lub imprezy Viessmann, o ile ustawowe terminy przechowywania, np. dokumentacji fachowej, rozliczeń poczęstunków, kosztów itp. nie są odmienne.

Zgodę na wykorzystanie danych udostępnionych przy zgłoszeniu można odwołać przed rozpoczęciem się imprezy. Należy w tym celu zwrócić się pod adres:  daneosobowe@viessmann.pl.

II. Postanowienia dla użytkowników komercyjnych

Niniejsza część postanowień dotyczących ochrony danych dotyczy tylko użytkowników komercyjnych, jak Firmy Partnerskie, projektanci, architekci itp. i tylko w takim zakresie, w jakim podmioty te udostępniają dane osobowe swoich kontrahentów na naszych stronach internetowych i w naszych aplikacjach mobilnych.

Dane osobowe zbierane są i przetwarzane przez firmę Viessmann w następujących celach:

 • Przekazywanie zapytań klientów
 • Polecanie klientom Firm Partnerskich
 • Umieszczanie w wykazach Firm Partnerskich (np. wyszukiwarce „Sieć sprzedaży” na www.viessmann.pl)

Jeśli osoba, której dane dotyczą, udostępni w naszych aplikacjach mobilnych dane osobowe, to używamy ich tylko w celu udzielenia odpowiedzi na jej zapytania, do obsługi zawartych z nią umów, do administrowania technicznego, do logowania i do świadczenia usług udostępnianych na danych stronach internetowych lub w aplikacjach mobilnych.

Zapisane dane osobowe zostają usunięte, jeśli osoba, której dane dotyczą, cofnie swoją zgodę na ich przechowywanie, gdy ich znajomość nie jest już potrzebna do celu uzasadniającego zapisanie, lub gdy ich przechowywanie jest niedozwolone z innych ustawowych powodów. Należy w tym celu zwrócić się pod adres:  daneosobowe@viessmann.pl. Dane osoby, która złoży stosowny wniosek, zostaną wówczas usunięte, lub w przypadku, gdy są jeszcze potrzebne do celów dokumentacji, rozliczenia lub księgowania – pozostaną zapisane z ograniczeniem przetwarzania ściśle do tych celów.

III. Postanowienia dla aplikantów

Niniejsza część postanowień dotyczących ochrony danych dotyczy osób aplikujących w związku z ogłoszeniami o zatrudnieniu w Viessmann Sp. z o.o. Obowiązują one tylko w takim zakresie, w jaki aplikanci przekazują firmie Viessmann, swoje dane osobowe w ramach procedury aplikacyjnej, np. przez aplikacje papierowe i e-mailowe. Dane aplikacyjne przekazane na papierze są skanowane i zapisywane w naszych systemach, a nośnik papierowy jest następnie utylizowany zgodnie z przepisami ochrony danych przez naszego certyfikowanego usługodawcę.

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, używamy tylko do obsługi aplikacji i zgodnie z aprobatą dla niniejszej deklaracji ochrony danych. Wgląd do dokumentów osoby, której dane dotyczą, mają tylko osoby odpowiedzialne za personel w Viessmann Sp. z o.o., oraz przełożeni i odpowiedzialni za rekrutację w tym dziale, którego ogłoszenie aplikacyjne dotyczy.

Usuwanie zapisanych danych osobowych aplikanta następuje najpóźniej po 3 miesiącach od chwili poinformowania aplikanta, że nie zostanie zatrudniony na danym stanowisku, o ile nie sprzeciwiają się temu inne postanowienia ustawowe. Jedynie za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą, wyrażonej na nasze zapytanie, jej dane pozostają zapisane w naszym systemie, aby można ją było uwzględniać przy przyszłym poszukiwaniu kandydatów na inne stanowiska.

W przypadku przesyłania aplikacji w formie papierowej bez nawiązania do naszych ogłoszeń o pracy w naszych formatach elektronicznych, np. jako własne podanie o pracę, kandydat otrzyma od nas podsumowanie niniejszej deklaracji ochrony danych wraz z potwierdzeniem wpływu jego podania wzgl. najpóźniej przy odpowiedzi odmownej.

IV. Informacje ogólne i postanowienia dla stron internetowych i aplikacji mobilnych Viessmann

Postanowienia niniejsze dotyczą dodatkowo, obok „ Postanowień dla użytkowników prywatnych” oraz Postanowień dla użytkowników komercyjnych” użytkowników stron internetowych i aplikacji mobilnych Viessmann. Dla naszych aplikacji mobilnych istnieją po części własne dodatkowe deklaracje ochrony danych. Deklaracja ochrony danych aplikacji mobilnych Viessmann ViCare i Vitotrol Plus znaleźć można pod następującym linkiem:  https://www.viessmann.de/de/misc/apps/vicare-vitotrol/privacy-policy.html.

Przetwarzanie danych przez otwarcie naszych stron internetowych i korzystanie z naszych aplikacji mobilnych

Viessmann zbiera i zapisuje automatycznie w swoich Server Log Files informacje, przekazywane nam przez przeglądarkę lub aplikację mobilną, które używa osoba, której dane dotyczą. Danych tych Viessmann nie jest w stanie przypisać konkretnym osobom. Nie dokonuje się też łączenia tych danych z danymi z innych źródeł. Dane te obejmują:

 • typ i wersja przeglądarki,
 • użyty system operacyjny,
 • Referrer URL (uprzednio odwiedzona strona),
 • nazwa hosta komputera zapytującego (adres IP),
 • czas zapytania serwera.

Danych tych Viessmann nie jest w stanie przypisać konkretnym osobom. Nie dokonuje się też łączenia tych danych z danymi z innych źródeł. Dane te służą jedynie do wewnętrznych analiz statystycznych.

Korzystanie z serwisu www.viessmann.pl związane jest z przetwarzaniem danych osobowych, przez które należy rozumieć m.in. adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies albo innych podobnych technologii. Zebrane w ten sposób informacje w tym dane osobowe pozwalają dzięki ich zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu) na przekazanie osobie korzystającej z serwisu www.viessmann.pl treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji/zainteresowań.

Przetwarzanie danych w celu dostępu do naszych stron internetowych i aplikacji - "Konto Viessmann"

Firma Viessmann oprócz konwencjonalnych funkcji logowania (np. identyfikator użytkownika i hasło) stosuje centralny system zarządzania tożsamością i dostępem ("IAM") w celu przyznawania, zmiany i usuwania dostępu oraz uprawnień do stron internetowych i aplikacji, które nie są publiczne lub nie można z nich swobodnie korzystać. W tym celu przetwarzane są następujące dane osobowe użytkownika:

 • Adres e-mail
 • Hasło
 • Strona internetowa / aplikacja z ostatnim znacznikiem czasu
 • Rola(e) użytkownika
 • Znacznik czasowy ostatniego udanego logowania
 • Imię, nazwisko i inne dane (w zależności od używanej strony internetowej / aplikacji)
 • Numer telefonu komórkowego/telefonu (dla 2-etapowego uwierzytelniania)

Powyższe dane są przez nas przetwarzane w następujących celach:

 • Utworzenie "Konta Viessmann"
 • Tworzenie i zarządzanie prawami dostępu do aplikacji i stron internetowych
 • Tworzenie i zarządzanie prawami dostępu opartymi na rolach w ramach aplikacji i stron internetowych
 • Sprawdzanie i wyświetlanie uprawnień przez/do odpowiednich funkcji odpowiedzialnych za poszczególne strony internetowe i aplikacje w firmie Viessmann
 • Przekazywanie informacji o używanej stronie internetowej i aplikacji (np. zmiany, komunikaty o błędach, nowości itp.)
 • Tworzenie i wykorzystywanie zagregowanych ("zanonimizowanych") kluczowych danych liczbowych dotyczących korzystania ze stron internetowych i aplikacji

W zależności od używanej strony internetowej lub aplikacji, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • realizacja umowy z Państwem zgodnie z art. 6 par.. 1 lit. b RODO, której przedmiotem jest również korzystanie ze stron internetowych lub aplikacji firmy Viessmann,
 • Państwa zgoda zgodnie z art. 6 par. 1 lit. a RODO, jeśli zostaniecie Państwo o to wyraźnie poproszeni lub
 • nasz uzasadniony interes, zgodnie z art. 6 par. 1 lit. f RODO.

Ostatnia z wymienionych podstaw umożliwia przetwarzanie danych osobowych w ramach "uzasadnionego interesu" administratora, o ile nie przeważają podstawowe prawa, wolności lub interesy użytkownika. Naszym uzasadnionym interesem jest efektywne zarządzanie prawami dostępu i uprawnieniami oraz ochrona stron internetowych i aplikacji, jak również przetwarzanych tam danych przed niedozwolonym użyciem (np. ujawnieniem, zmianą, usunięciem).

W każdej chwili mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeżeli istnieją powody związane z Państwa szczególną sytuacją, które przemawiają przeciwko przetwarzaniu danych. W tym celu wystarczy wysłać e-mail do pełnomocnika ds. ochrony danych (symm@viessmann.com). Przed złożeniem sprzeciwu należy sprawdzić, czy nie można samodzielnie usunąć konta użytkownika. Niektóre role użytkowników, zwłaszcza te oparte na zgodzie, umożliwiają również samodzielne usunięcie danych osobowych w ramach samoobsługi. W żadnym wypadku nie wykorzystujemy zebranych danych do wyciągania dalszych wniosków na temat Państwa osoby lub do tworzenia profili.

Powyższe dane zostaną automatycznie usunięte lub, w przypadku wykorzystania ich do celów statystycznych, zanonimizowane, jeśli Państwa konto użytkownika będzie nieaktywne przez okres dłuższy niż 360 dni (ostatni znacznik czasu udanego logowania lub korzystania ze strony internetowej lub aplikacji). Przed upływem tego okresu użytkownik otrzyma od nas stosowną informację. Zastrzegamy sobie prawo do przechowywania danych osobowych przez dłuższy okres czasu, jeśli wynika to z przyczyn prawnych lub umownych lub jeśli istnieją fakty, które sugerują przypuszczenie nieuprawnionego dostępu.

Linki do zewnętrznych stron internetowych

Niniejsza Deklaracja Ochrony Danych dotyczy wyłącznie stron internetowych i aplikacji mobilnych Viessmann. Mogą one zawierać linki do ofert internetowych podmiotów obcych. Tych niniejsza Deklaracja Ochrony Danych nie obejmuje. Przy wychodzeniu ze strony internetowej lub aplikacji mobilnych na stronie podmiotu obcego zalecamy staranne przeczytanie także deklaracji ochrony danych tego podmiotu.

Ciasteczka i użycie narzędzi analitycznych

Viessmann na swoich stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych stosuje w wielu miejscach tzw. ciasteczka. Służą one do bardziej przyjaznego użytkownikowi, efektywniejszego i bezpieczniejszego kształtowania naszej oferty. Ciasteczka są małymi plikami tekstowymi, zapisywanymi przez przeglądarkę użytkownika. Większość ze stosowanych przez nas ciasteczek, to tzw. „ciasteczka sesyjne”. Po zamknięciu sesji zostają one automatycznie skasowane. Ciasteczka nie wyrządzają żadnych szkód w komputerze i nie zawierają też żadnych wirusów.

Viessmann wykorzystuje w tym celu także narzędzia analityczne, na przykład Webtrends lub Google Tag Manager. Udostępnione i użyte dane są zbierane i zapisywane w formie całkowicie zanonimizowanej. Zapisywanie tych danych w pewnych okolicznościach prowadzone jest także poza terytorium Niemiec i Unii Europejskiej.

Przy implementowaniu i stosowaniu narzędzi analitycznych i technik trackingu anonimizujemy dane możliwie najszybciej, albo na stronach operatora, na podstawie stosownych umów, albo w ramach pierwszego użycia przez nas, wskutek czego prawo osoby, której dane dotyczą, do uzyskania informacji przy niektórych wymienionych niżej technologiach przetwarzania może być niemożliwe.

Przez odpowiednie ustawienia przeglądarki lub aplikacji mobilnej wzgl. obsługującego ją systemu operacyjnego (iOS, Android) można przekazywaniu takich danych zapobiec, co jednak w pewnych okolicznościach może powodować trudności z otwarciem, obsługą lub funkcjonalnościami oferowanych treści lub usług.

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

Third-Party-Cookies

Viessmann korzysta z usług kilku partnerów z branży reklamowej, pomagającej w bardziej interesującym opracowaniu oferty internetowej i naszych stron internetowych. Dlatego przy wchodzeniu na stronę zapisują się na dysku użytkownika także ciasteczka naszych przedsiębiorstw partnerskich. Są to ciasteczka tymczasowe/stałe, kasujące się automatycznie po określonym czasie. Takie tymczasowe, a także trwałe ciasteczka (trwałość 14 dni do 10 lat) zapisują się na dysku użytkownika i kasują samoczynnie po zadanym czasie. Również ciasteczka naszych partnerów zawierają jedynie dane pseudonimizowane wzgl. nawet zanonimizowane. są tą np. dane, jakie produkty były oglądane, czy coś kupiono jakich produktów szukano itp.
  
Niektórzy z naszych partnerów internetowych zbierają ponadto informacje o stronie odwiedzonej poprzednio, o produktach jakimi interesował się użytkownik, aby zaprezentować mu reklamy, najlepiej odpowiadające jego zainteresowaniom. Takie spseudonimizowane dane nigdy nie są kojarzone z danymi osobowymi osoby, której dane dotyczą. Ich jedynym celem jest umożliwienie naszym partnerom skierowanie do użytkownika reklamy, jaka rzeczywiście może go zainteresować.

Technologie retargetingu

Nasze strony internetowe stosują tzw. technologie retargetingu. Korzystamy z nich, aby uczynić naszą ofertę internetową bardziej interesującą dla użytkowników. Technologia ta umożliwia ponowne zwrócenie się z reklamą na stronach naszych partnerów do użytkowników Internetu, którzy już interesowali się naszym sklepem i naszymi produktami. Jesteśmy przekonani, że wyświetlenie spersonalizowanej, korelującej z zainteresowaniami reklamy jest dla użytkownika Internetu ciekawsze, niż reklamy nie mającej żadnych nawiązań personalnych. Wyświetlanie takich reklam na stronach naszych partnerów następuje w oparciu o technologię ciasteczek i analizę poprzednich zachowań użytkownika. Ta forma reklamy jest realizowana w pełni spseudonimizowana. Nie kojarzy się profili użytkowania z danymi osobowymi osoby, której dane dotyczą.
  
Korzystając z naszych stron użytkownik zgadza się na użycie tzw. ciasteczek i tym samy na zbieranie, zapisywania i wykorzystywanie danych o sposobie korzystania z Internetu. Ponadto dane w ciasteczkach zachowywane są także po zakończeniu sesji przeglądania, aby można je było ponownie wywołać np. przy kolejnych odwiedzinach strony. Zgodę tę użytkownik może w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość, odmawiając w ustawieniach przeglądarki przyjmowania ciasteczek.