Zrównoważony rozwój

Jako przedsiębiorstwo rodzinne w trzecim pokoleniu firma Viessmann jasno deklaruje odpowiedzialność społeczną i cel, jakim jest zachowanie naturalnych warunków życia dla przyszłych pokoleń. Działania mające na celu oszczędność zasobów i ochronę środowiska naturalnego w rozumieniu postępowania dążącego do zrównoważonego rozwoju są również elementem kultury przedsiębiorstwa, podobnie jak ciągły wzrost efektywności wzdłuż całego łańcucha procesów sięgającego od poddostawców do klientów.

Nachhaltigkeitsstrategie.jpg

Strategia zrównoważonego rozwoju

Strategia zrównoważonego rozwoju firmy Viessmann obejmuje cały łańcuch tworzenia wartości:

- Badania i rozwój
- Pozyskiwanie
- Produkcja
- Sprzedaż
- Logistyka
- Wykorzystanie produktów
- Przetwarzanie i recykling

Grupa kierownicza i grupy robocze

Centrum strategii zrównoważonego rozwoju firmy Viessmann stanowią procesy, które są bezpośrednio powiązane z cyklem życia produktów (patrz grafika). Strategia ta obejmuje także aspekty ekologiczne, jak efektywność energetyczna i materiałowa, emisja substancji szkodliwych i zróżnicowanie biologiczne, a ponadto tematykę społeczną, jak struktura personelu, ochrona pracy i zdrowia, kwalifikacje i satysfakcja pracowników.

Podział działań pomiędzy cztery grupy robocze zapewnia kompletność analizy:

- Strategia i zarządzanie
- Produkty i procesy
- Zasoby i infrastruktura
- Pracownicy i otoczenie w miejscu pracy

Za koordynację wszystkich działań odpowiada grupa kierownicza, która przekazuje zadania do poszczególnych grup roboczych i rejestruje ich wyniki. Grupa kierownicza składa raport radzie zarządzającej i przygotowuje decyzje.

Strategia zrównoważonego rozwoju w dwóch fazach

Proces wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju w praktyce jest podzielony na dwie fazy:

w pierwszej fazie przeprowadzana jest zakrojona na szeroką skalę analiza bieżącego stanu. Opisu aktualnej sytuacji we wszystkich istotnych obszarach działań dokonuje się przy wykorzystaniu różnorodnych wskaźników. Elementem analizy aktualnego stanu jest również obszerny przegląd zapotrzebowania i wymagań czołowych grup interesów (udziałowców), do których należą klienci, dostawcy, pracownicy, urzędy, gminy, związki i stowarzyszenia.

W drugiej fazie najpierw następuje zebranie i ocena wyników analizy stanu bieżącego. Kolejnym działaniem jest zapis bądź dostosowanie standardów w formie wytycznych obowiązujących w całym przedsiębiorstwie. W przypadku najważniejszych wskaźników (wskaźników kluczowych) zostają zdefiniowane cele oraz termin ich realizacji, po czym przekazuje się je osobom odpowiedzialnym w spółkach i firmach grupy.

pdca-zyklus.jpg

Cykl PDCA

Wszystkie działania dotyczące zrównoważonego rozwoju są koordynowane przez grupę kierowniczą, która składa raport radzie zarządzającej.

System zarządzania zapewnia nadzór nad dążeniem do celów i uzyskiwanie potwierdzenia ich realizacji. W ten sposób z określenia celu (Plan), realizacji działań (Do), kontroli i informacji zwrotnych (Check) oraz wyodrębnienia nowych celów (Act) powstaje ciągły proces („cykl PDCA”), który prowadzi do optymalizacji zrównoważonego rozwoju wszystkich produktów i procesów w przedsiębiorstwie.

Sojusz dla Zrównoważonego Rozwoju

Z myślą o szerokim gronie odbiorców firma Viessmann stworzyła forum online – Sojusz dla Zrównoważonego Rozwoju. Na stronie tej są gromadzone i porządkowane według kategorii informacje dotyczącego zrównoważonego budownictwa, mieszkalnictwa i modernizacji, które dotychczas były niekompletne lub przedstawione w sposób mało przejrzysty.

Długofalowy cel Sojuszu dla Zrównoważonego Rozwoju to z jednej strony osiągnięcie równowagi w kwestii podejścia do zasobów naturalnych, z drugiej zaś upowszechnianie zasilania obiektów budowlanych bez oddziaływania w postaci emisji CO2. Temat zrównoważonego rozwoju powinien przeniknąć do codzienności społeczeństwa i na stałe wpisać się w jej krajobraz.

Allianz-Pro-Nachhaltigkeit-1-3.png
energiezentrale.jpg

„Efektywność Plus” – efektywność zasobów, ochrona klimatu i bezpieczeństwo lokalizacji w siedzibie głównej firmy Viessmann w Allendorfie (Eder)

Strategiczny projekt zrównoważonego rozwoju „Efektywność Plus”

Wdrażając strategiczny projekt zrównoważonego rozwoju „Efektywność Plus”, firma Viessmann udowodniła, że cele polityki energetycznej i klimatycznej z terminem realizacji w 2050 roku mogą zostać osiągnięte już dziś. Dzięki zastosowaniu dostępnej na rynku techniki nie tylko udało się zwiększyć wydajność pracy i zmniejszyć zużycie materiałów, lecz osiągnięto przede wszystkim wyraźny wzrost efektywności energetycznej. Zużycie energii ze źródeł kopalnych spadło o dwie trzecie, emisja CO2 zmniejszyła się o 80 procent.


Klimaschutz-_und_Energieeffizienzgruppe.jpg

Firma Viessmann członkiem Grupy ds. Ochrony Klimatu i Efektywności Energetycznej niemieckiej gospodarki

Firma Viessmann jest w gronie 15 przedsiębiorstw, należących do Grupy ds. Ochrony Klimatu niemieckiej gospodarki. Organizacja została powołana do życia przez Ministerstwo Ochrony Środowiska, Ministerstwo Gospodarki i DIHK w roku 2009, obejmowała wówczas cztery przedsiębiorstwa założycielskie. Oprócz firmy Viessmann, do grona wyznaczającego standardy w kwestiach efektywności energetycznej i ochrony klimatu, inicjatorzy wybrali przedsiębiorstwa berolina Schriftbild GmbH, ebm-papst Mulfingen GmbH oraz Prinovis GmbH.

Przedsiębiorstwa członkowskie muszą spełnić surowe kryteria. Jednym z przykładów jest konieczność włączenia ochrony klimatu i efektywności energetycznej do polityki przedsiębiorstwa i regularnego relacjonowania osiągnięć w tym zakresie opinii publicznej. Ponadto należy systematycznie rejestrować i bilansować dane zużycia i emisję gazów cieplarnianych, a tematyka ochrony klimatu i efektywności energetycznej musi być włączona do oferty edukacyjnej przedsiębiorstwa.

Celem partnerstwa dla ochrony klimatu, efektywności energetycznej i innowacji jest wyodrębnienie potencjałów ochrony klimatu i efektywności energetycznej drzemiących w przedsiębiorstwie. Ponadto wymagane jest pełne zaangażowanie we wspieranie innowacyjnych technologii w celu wykorzystania potencjałów w praktyce zakładowej oraz stwarzanie odpowiednich warunków umożliwiających osiągnięcie ambitnych celów ochrony klimatu i wzrostu efektywności energetycznej w sposób przyjazny ekonomicznie.

Więcej informacji na temat Grupy ds. Ochrony Klimatu znajduje się na stronie