Certyfikaty

Certyfikat zgodności z PN-EN ISO 9001:2015

Certyfikat potwierdza, że firma Viessmann Sp. z o.o. wdrożyła oraz stosuje w swojej działalności system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015.

Certyfikat został wydany przez Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania UDT-CERT po raz pierwszy w lipcu 2007r. Od tej pory system zarządzania jakością jest rokrocznie sprawdzany, a co trzy lata ponownie certyfikowany. Cykl certyfikacji od 22.11.2022 do 21.11.2025 r.

Certyfikat UDT-CERT jest potwierdzeniem i gwarancją najwyższej jakości w działalności Viessmann Sp. z o.o. na polskim rynku.

Certyfikat zgodności z PN-EN ISO 9001:2015
Certyfikat zgodności z ISO 9001

Certyfikat zgodności z ISO 9001:2015

Firma Viessmann po raz pierwszy uzyskała certyfikat ISO 9001 w 1994 roku. Spełnienie wymogów certyfikatu jest sprawdzane raz do roku.

Na przełomie kwietnia i maja 2019 roku system zarządzania jakością w firmie Viessmann został poddany audytowi przez zewnętrznych audytorów. Audyt został pomyślnie zakończony. Tym samym TÜV Rheinland po raz kolejny potwierdza zgodność z nowymi wymaganiami ISO 9001:2015 poprzez nasz system zarządzania jakością.

Certyfikat zgodny z ISO 9001 jest ważny do 31.12.2023

Certyfikacja naszego systemu zarządzania jakością jest dla nas istotnym wymogiem warunkującym zapewnienie najwyższej jakości.

Certyfikat zgodności z Systemem Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Dzięki wzorcowemu i wyznaczającemu kierunki zarządzaniu środowiskowemu firma Viessmann słusznie nosi miano pioniera w kwestii ochrony środowiska. Przedsiębiorstwo nie tylko posiada certyfikat zgodności z normą ochrony środowiska DIN EN ISO 14001, lecz również stosuje System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Unii Europejskiej – jedno z najsurowszych rozporządzeń w obszarze ochrony środowiska. Rozporządzenie nakłada obowiązek określenia wymiernych celów w zakresie ochrony środowiska, które wykraczają ponad aktualne wymogi ustawowe.

Firma Viessmann to trzecie przedsiębiorstwo w Europie i drugie w Niemczech, które spełniło wymogi Systemu Ekozarządzania i Audytu. Co trzy lata niezależni eksperci środowiskowi przeprowadzają ponowną walidację, a oprócz tego co roku przeprowadzany jest audyt kontrolny. Rozporządzenie EMAS obowiązuje od 1993 roku, i mimo że z każdym rokiem coraz więcej przedsiębiorstw spełnia wymogi nałożone przez Systemem Ekozarządzania i Audytu, firma Viessmann nadal zajmuje pozycję pioniera – jako jedyne przedsiębiorstwo w branży, które przeszło pomyślną walidację wszystkich swoich zakładów na terenie Niemiec.

Certyfikat zgodności z Systemem Ekozarządzania i Audytu (EMAS)
Certyfikat zgodności z ISO 14001

Certyfikat zgodności z ISO 14001:2015

Oprócz europejskiego Systemu Ekozarządzania i Audytu (EMAS), nakładającego surowe wymogi w zakresie przejrzystości działań na rzecz ochrony środowiska, obowiązuje także międzynarodowa norma ISO 14001 określająca metody wdrażania ogólnego systemu zarządzania środowiskowego.

Również ta norma ma na celu ciągłą optymalizację ochrony środowiska w przedsiębiorstwie. W odróżnieniu od Systemu Ekozarządzania i Audytu realizacja normy nie wymaga stworzenia deklaracji środowiskowej, poddawanej ocenie przez zewnętrznego eksperta środowiskowego, a następnie jej opublikowania.

Certyfikat zgodności z ISO 50001:2018

Firma Viessmann uzyskała certyfikat ISO 50001 za system zarządzania energią w zakładzie w Allendorf i innych lokalizacjach.

Wzrost efektywności energetycznej odgrywa kluczową rolę w osiąganiu celów polityki energetycznej i klimatycznej. Efektywność energetyczna stanowi tym samym istotny element efektywnego wykorzystania zasobów. Idąc krok dalej, można założyć, że ustandaryzowany system zarządzania energią stanie się w najbliższych latach normą w nowoczesnych przedsiębiorstwach przemysłowych.

Certyfikat zgodności z ISO 50001
Certyfikat zgodności z ISO 29990

Certyfikat zgodności z ISO 29990:2010

Kompleksowa oferta firmy Viessmann i wieloletnie doświadczenie wiodącego producenta systemów grzewczych tworzą podstawę szerokiego fundamentu wiedzy, na którym nasi partnerzy rynkowi mogą budować własną pozycję.

W 2013 roku Akademia Viessmann otrzymała certyfikat zgodności z normą DIN ISO 29990 wydany przez Urząd Dozoru Technicznego TÜV Süd, potwierdzający, że spełnia ona wysokie standardy serwisowe usług szkoleniowych oraz wymogi konsekwentnego systemu zarządzania jakością w zakresie kształcenia i poszerzania kwalifikacji. Nasi partnerzy rynkowi mogą dzięki temu polegać na obszernej wiedzy praktycznej o wysokiej i sprawdzonej jakości.

Certyfikat zgodności z ISO 45001:2018

Po 10 latach udanego uczestnictwa w audycie BS OHSAS 18001 w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, dobre wyniki zgodnie z nową normą ISO 45001 zostały potwierdzone i poświadczone przez TÜV Rheinland.

Certyfikat zgodności z ISO 45001