Certyfikaty

Certyfikat zgodności z PN-EN ISO 9001:2015

Certyfikat potwierdza, że firma Viessmann Sp. z o.o. wdrożyła oraz stosuje w swojej działalności system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015.

Certyfikat został wydany przez Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania UDT-CERT po raz pierwszy w lipcu 2007r. Od tej pory system zarządzania jakością jest rokrocznie sprawdzany, a co trzy lata ponownie certyfikowany.

Certyfikat UDT-CERT jest potwierdzeniem i gwarancją najwyższej jakości w działalności Viessmann Sp. z o.o. na polskim rynku.

Certyfikat zgodności z PN-EN ISO 9001:2015
DIN_EN_ISO_9001_2008_de.jpg

Certyfikat zgodności z DIN EN ISO 9001:2008

Firma Viessmann po raz pierwszy uzyskała certyfikat DIN EN ISO 9001 w 1994 roku. Spełnienie wymogów certyfikatu jest sprawdzane raz do roku. Na przełomie czerwca i lipca 2013 roku system zarządzania jakością w firmie Viessmann został sprawdzony przez audytorów Towarzystwa Kontroli i Certyfikacji Związku Elektryków Niemieckich.

Audyt zakończył się pomyślnie. Towarzystwo Kontroli i Certyfikacji Związku Elektryków Niemieckich potwierdziło, że nasz system zarządzania jakością spełnia wymogi normy DIN EN ISO 9001:2008. Zgodny z normą DIN EN ISO 9001:2008 certyfikat obowiązujący do 30.05.2015 r. został w związku z poszerzeniem zakresu obowiązywania certyfikacji wystawiony ponownie.

Certyfikacja naszego systemu zarządzania jakością jest dla nas istotnym wymogiem warunkującym zapewnienie najwyższej jakości.

Certyfikat zgodności z Systemem Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Dzięki wzorcowemu i wyznaczającemu kierunki zarządzaniu środowiskowemu firma Viessmann słusznie nosi miano pioniera w kwestii ochrony środowiska. Przedsiębiorstwo nie tylko posiada certyfikat zgodności z normą ochrony środowiska DIN EN ISO 14001, lecz również stosuje System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Unii Europejskiej – jedno z najsurowszych rozporządzeń w obszarze ochrony środowiska. Rozporządzenie nakłada obowiązek określenia wymiernych celów w zakresie ochrony środowiska, które wykraczają ponad aktualne wymogi ustawowe.

Firma Viessmann to trzecie przedsiębiorstwo w Europie i drugie w Niemczech, które spełniło wymogi Systemu Ekozarządzania i Audytu. Co trzy lata niezależni eksperci środowiskowi przeprowadzają ponowną walidację, a oprócz tego co roku przeprowadzany jest audyt kontrolny. Rozporządzenie EMAS obowiązuje od 1993 roku, i mimo że z każdym rokiem coraz więcej przedsiębiorstw spełnia wymogi nałożone przez Systemem Ekozarządzania i Audytu, firma Viessmann nadal zajmuje pozycję pioniera – jako jedyne przedsiębiorstwo w branży, które przeszło pomyślną walidację wszystkich swoich zakładów na terenie Niemiec.

EMAS_de.jpg
din_en_iso_14001_de.jpg

Certyfikat zgodności z DIN EN ISO 14 001:2009-11

Oprócz europejskiego Systemu Ekozarządzania i Audytu (EMAS), nakładającego surowe wymogi w zakresie przejrzystości działań na rzecz ochrony środowiska, obowiązuje także międzynarodowa norma DIN EN ISO 14 001 określająca metody wdrażania ogólnego systemu zarządzania środowiskowego.

Również ta norma ma na celu ciągłą optymalizację ochrony środowiska w przedsiębiorstwie. W odróżnieniu od Systemu Ekozarządzania i Audytu realizacja normy nie wymaga stworzenia deklaracji środowiskowej, poddawanej ocenie przez zewnętrznego eksperta środowiskowego, a następnie jej opublikowania.

Certyfikat zgodności z DIN EN ISO 50001:2011

Firma Viessmann otrzymała certyfikat potwierdzający spełnienie wymogów normy DIN EN ISO 50001:2011 za swój system zarządzania energią w budynkach.

Wzrost efektywności energetycznej odgrywa kluczową rolę w osiąganiu celów polityki energetycznej i klimatycznej. Efektywność energetyczna stanowi tym samym istotny element efektywnego wykorzystania zasobów. Idąc krok dalej, można założyć, że ustandaryzowany system zarządzania energią stanie się w najbliższych latach normą w nowoczesnych przedsiębiorstwach przemysłowych.

DIN_EN_ISO_50001_en.jpg

Certyfikat zgodności z DIN EN ISO 50001:2011-12

Firma Viessmann otrzymała certyfikat potwierdzający spełnienie wymogów normy DIN EN ISO 50001:2011-12 za swój system zarządzania energią w zakładzie w Allendorfie.

Wzrost efektywności energetycznej odgrywa kluczową rolę w osiąganiu celów polityki energetycznej i klimatycznej. Efektywność energetyczna stanowi tym samym istotny element efektywnego wykorzystania zasobów. Idąc krok dalej, można założyć, że ustandaryzowany system zarządzania energią stanie się w najbliższych latach normą w nowoczesnych przedsiębiorstwach przemysłowych.

DIN_EN_ISO_50001_de.jpg
ISO_29990_2010.jpg

Certyfikat zgodności z ISO 29990:2010

Kompleksowa oferta firmy Viessmann i wieloletnie doświadczenie wiodącego producenta systemów grzewczych tworzą podstawę szerokiego fundamentu wiedzy, na którym nasi partnerzy rynkowi mogą budować własną pozycję.

W 2013 roku Akademia Viessmann otrzymała certyfikat zgodności z normą DIN ISO 29990 wydany przez Urząd Dozoru Technicznego TÜV Süd, potwierdzający, że spełnia ona wysokie standardy serwisowe usług szkoleniowych oraz wymogi konsekwentnego systemu zarządzania jakością w zakresie kształcenia i poszerzania kwalifikacji. Nasi partnerzy rynkowi mogą dzięki temu polegać na obszernej wiedzy praktycznej o wysokiej i sprawdzonej jakości.

Certyfikat zgodności z OHSAS 18001:2007

System zarządzania BHP wszystkich spółek grupy Viessmann w Allendorfie posiada certyfikat zgodności ze specyfikacją OHSAS 18001 (Occupational Health And Safety Assessment Series).

OHSAS_18001_2007.jpg