Finansowanie i dotacje

Jak przeprowadzić audyt energetyczny budynku w celu uzyskania wsparcia z programu „Czyste Powietrze”?

Osoby korzystające z programu „Czyste Powietrze”, niezależnie od poziomu wsparcia o jakie się ubiegają, mogą uzyskać dofinansowanie do audytu energetycznego budynku w kwocie do 1 200 zł. Jakie kryteria należy spełnić, aby uzyskać dotację?

Audyt energetyczny to analiza stanu budynku pod kątem możliwości minimalizacji zużywanej przez niego energii. Przedstawia on zakres i parametry techniczne przedsięwzięć termomodernizacyjnych, które pozwolą ograniczyć zużycie energii przez budynek, a jednocześnie są opłacalne ekonomicznie. Audyt energetyczny odpowiada m.in. na pytania: które elementy budynku oraz systemy powinny zostać poddane modernizacji, jakie będą roczne oszczędności energii oraz kosztów, jaki wariant modernizacji będzie optymalny pod względem oszczędności energii i opłacalności inwestycji oraz jaki będzie koszt modernizacji. Audyt jest zatem przydatnym narzędziem w rękach inwestora, planującego modernizację budynku, dzięki któremu wie, jakie działania należy podjąć i jakie efekty one przyniosą. Program „Czyste Powietrze” oferuje swoim beneficjentom 100% dofinansowania do audytu energetycznego. Oznacza to, że mogą oni uzyskać nawet do 1 200 zł na ten cel, niezależnie od tego czy ubiegają się o podstawowy, podwyższony czy najwyższy poziom dofinansowania.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać dofinansowanie do audytu energetycznego?

Aby uzyskać 100-procentowe dofinansowanie do audytu energetycznego należy spełnić określone warunki:

  • przede wszystkim audyt energetyczny powinien spełnia

  • wymogi określone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. nr 43 z dn.18.03.2009 r., poz. 346) z późn. zm.;

  • niezbędne jest również sporządzenie dokumentu podsumowującego audyt energetyczny na wzorze obowiązującym w ramach programu „Czyste Powietrze”. Dokument ten stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie;

  • konieczne jest również zrealizowanie zakresu prac dla wybranego wariantu z audytu energetycznego, w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie. Wykonanie prac wskazanych w audycie powinna nastąpić nie później niż do dnia zakończenia realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia. Niezrealizowanie całego zakresu wskazanego w audycie, spowoduje, że nie będzie on podlegał dofinansowaniu.

Kto może przeprowadzić audyt energetyczny budynku?

Program „Czyste Powietrze” nie nakłada żadnych ograniczeń dotyczących wykonastwa audytu energetycznego. Powinien on być jednak przeprowadzony przez osobę posiadającą stosowną wiedzę oraz doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania audytu. Wnioskodawcy programu „Czyste Powietrze” mogą skorzystać m.in. z usług audytorów rekomendowanych przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych (ZAE), Stowarzyszenie Certyfikatów i Audytorów Energetycznych (SCiAE), Krajową Agencję Poszanowania Energii (KAPE), czy Narodową Agencję Poszanowania Energii (NAPE).

Wykonanie audytu energetycznego, a uzyskanie dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”

Wykonanie audytu energetycznego budynku nie jest obowiązkowe, jeśli ubiegamy się o dofinansowanie do przedsięwzięć „bez kompleksowej termomodernizacji”. Można go jednak przeprowadzić i uzyskać dofinansowanie do 100% kosztów. Audyt energetyczny jest natomiast niezbędny w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na kompleksową termomodernizację domu.
Wypełniany na jego podstawie dokument podsumowujący audyt powinien wykazywać osiągnięcie co najmniej jednego wskaźnika kompleksowej termomodernizacji, czyli zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2·rok) lub zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%.

Audyt energetyczny, a wniosek o dofinansowanie

Audyt energetyczny nie stanowi załącznika do wniosku o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”. Dokument ten powinien pozostać w posiadaniu beneficjenta do końca okresu trwałości przedsięwzięcia, aby w miarę konieczności mógł zostać udostępniony do kontroli.
Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć dokument podsumowujący audyt energetyczny. Powinien być on uzupełniony na wzorze obowiązującym w programie „Czyste Powietrze” przez osobę, która sporządziła pełny audyt energetyczny budynku.

źródło: czystepowietrze.gov.pl