Mocne argumenty za instalacją fotowoltaiczną Viessmann

Wystarczyła by powierzchnia modułów 450 x 450 km, aby w całości pokryć światowe zapotrzebowanie na energię elektryczną. Nasze Słońce jest więc nie tylko niewyczerpywalnym, ale najbardziej ekologicznym źródłem energii. A co najlepsze: świeci nam za darmo.

Mimo że systemy solarne Viessmann Vitovolt (fotowoltaika) i Vitosol (kolektory termiczne) wykorzystują słońce jako źródło pozyskiwanej energii, to różnią się one od siebie tak pod względem technicznym, jak i pod względem zasad projektowania i eksploatacji. O ile w termicznych instalacjach solarnych ciepło pozyskane przez kolektory odprowadzane jest hydraulicznie przez czynnik solarny i następnie wykorzystywane do podgrzania CWU lub wody grzewczej, to moduły fotowoltaiczne wytwarzają bezpośrednio energię elektryczną do dowolnego wykorzystania.

Prąd ze słońca

Konwencjonalne elektrownie przetwarzają w prąd tylko jedną trzecią użytej energii pierwotnej. Przy tym dwie trzecie tak wytworzonej energii jest tracone przy centralnym wytwarzaniu prądu w elektrowniach i w sieci przesyłowej. Takie wytwarzanie energii elektrycznej jest z reguły związane z wysokimi obciążeniami środowiska. Dlatego bardzo opłacalne jest zastępowanie prądu energiami odnawialnymi: słońca, wiatru, wody i biomasy, pozyskiwanymi decentralnie, blisko odbiorców.

Fotowoltaika – a więc wytwarzanie prądu bezpośrednio z energii słonecznej - to elegancki i pewny sposób. Do wytworzenia energii elektrycznej, zużywanej przeciętnie w roku przez jednego obywatela, potrzeba około 8,5 m² powierzchni modułów fotowoltaicznych.


Sposób działania

W pracy instalacji fotowoltaicznej, współpracującej z siecią energetyczną, wyróżnić można trzy fazy:

1. Pozyskiwanie energii

Światło padające na moduły fotowoltaiczne uwalnia elektrony w ogniwach fotoelektrycznych. Dodatnie i ujemne nośniki ładunku zbierają się przy odpowiednich elektrodach, powodując powstanie napięcia prądu stałego między przednią a tylną stroną ogniwa. Ten efekt fotoelektryczny nie jest związany z żadnymi reakcjami mechanicznymi lub chemicznymi, dzięki czemu ogniwa nie ulegają zużyciu i nie wymagają żadnej obsługi.

2. Przekształcenie prądu

Wytworzony tak przez generator solarny prąd stały zostaje następnie przekształcony przez falownik (zwany często też modułem zasilania sieci) w prąd przemienny o wymaganych parametrach tzn. 230 wzgl. 400 V przy częstotliwości 50 Hz). Kontrolowane standardy bezpieczeństwa i dojrzała technika mikroprocesorowa i energoelektronika najnowszej generacji zapewniają maksymalnie efektywne przekształcanie wytworzonego prądu solarnego.

3. Zużycie na potrzeby własne

Malejące stawki za oddany do sieci prąd własnej produkcji przy rosnących kosztach poboru prądu z sieci publicznej zachęcają do opracowania optymalnej koncepcji energetycznej dla domów jedno- i dwurodzinnych. Już teraz wykorzystanie prądu solarnego we własnym gospodarstwie domowym stało się atrakcyjne finansowo i to im więcej, tym lepiej. Zastosowanie w systemu akumulacji prądu własnej produkcji pozwala zwiększyć udział zużycia na potrzeby własne, zmniejszają jednocześnie odpowiednio pobór prądu z sieci publicznej.


Krzemowe ogniwo solarne

Photovoltaik | Silizium-Solarzelle

Solarne dane ramowe

Na terytorium Niemiec pada corocznie taka ilość energii, jaka odpowiada 80-krotnemu całkowitemu krajowemu zużyciu energii. Połowa tej energii dociera do powierzchni ziemi jako bezpośrednie promieniowanie słoneczne, a druga połowa w postaci światła rozproszonego.

Każdego roku przypada więc na metr kwadratowy poziomej powierzchni około 950 1200 kWh. Ogniwa solarne przekształcają w energię elektryczną ponad 15 procent tej energii, przy czym dwie trzecie tak uzyskanej energii przypada na lato, a tylko jedna trzecia na zimę.

Prąd solarny ma przyszłość

Instalacja solarna na dachu czyni każdego posiadacza domu producentem energii. I to w bardzo prosty sposób: wystarczy zamontować moduły, wetknąć wtyczki przewodów połączeniowych, przyłączyć falownik – i gotowe. A w razie potrzeby można jeszcze przyłączyć system akumulacji prądu. Takim sposobem wytwarzania prądu interesuje się obecnie coraz więcej inwestorów.


Wynagrodzenie za prąd oddany do sieci i wykorzystanie prądu na potrzeby własne

Wytwórca prądu ma zagwarantowane na 20 lat wynagrodzenie od swojego operatora sieci energetycznej za prąd oddany do sieci. Reguluje to ustawa o energiach odnawialnych (EEG) obligująca publicznych dostawców energii do odbierania przez swoją sieć prądu, niewykorzystanego przez wytwórcę do potrzeb własnych.

W dachowych instalacjach fotowoltaicznych istnieją obecnie dwie możliwości wykorzystania prądu własnej produkcji: prąd można albo w całości oddawać do sieci, lub też w całości lub części wykorzystywać na potrzeby własne.

W ubiegłych latach atrakcyjniejsze finansowo było z reguły oddawanie całego prądu do sieci. Malejące stawki za prąd oddawany z jednej strony, przy rosnących kosztach poboru prądu z sieci z drugiej strony czynią coraz bardziej interesującą opcję wykorzystania prądu solarnego na potrzeby własne. Koszty kilowatogodziny prądu z sieci są bowiem z reguły znacznie wyższe od stawki za kilowatogodzinę prądu solarnego, oddanego do sieci.
W tych warunkach wzrasta zainteresowanie inwestorów tym sposobem wytwarzania prądu:

  • Wnieś wymierny wkład w ochronę środowiska. Instalacje fotowoltaiczne redukują obciążenie środowiska emisjami substancji szkodliwych i chronią zasoby naturalne.
  • Koszt wytworzenia prądu solarnego jest dzisiaj już wyraźnie niższy od kosztu poboru prądu do celów domowych.
  • Instalacja solarna zwiększa atrakcyjność nieruchomości i podnosi jej wartość.
Efektywne wykorzystanie prądu solarnego na potrzeby własne

Efektywne wykorzystanie prądu solarnego na potrzeby własne

Ponieważ prąd solarny własnej produkcji jest kosztowo atrakcyjniejszy, niż prąd pobierany z sieci, jego wykorzystanie na potrzeby własne przynosi konkretne korzyści finansowe. Optymalna koncepcja instalacji fotowoltaicznej w połączeniu z prawidłowym doborem jej elementów składowych umożliwia wysoki udział zużycia prądu na potrzeby własne.

[1] Instalacja fotowoltaiczna
[2] Falownik
[3] Licznik energii wytworzonej
[4] Odbiorniki
[5] Licznik energii zasilającej pompę ciepła
[6] Pompa ciepła z regulatorem Vitotronic 200 (typ WO1C)
[7] Licznik energii oddanej i pobranej
[8] Publiczna sieć energetyczna