Gaz jako paliwo kopalne do ogrzewania

Poproś o bezpłatną konsultację

Obok ropy naftowej gaz jest jednym z najważniejszych źródeł energii pierwotnej w Niemczech. Nie tylko przemysł potrzebuje dużej ilości gazu. To paliwo kopalne jest również niezbędne do ogrzewania budynków mieszkalnych i mieszkań. Oficjalne statystyki pokazują, jak duże znaczenie ma gaz w sektorze grzewczym i potwierdzają, że instalacje gazowe należą do najczęściej stosowanych systemów grzewczych. Około dwie trzecie wszystkich wytwórców ciepła korzysta z gazu.

Gaz jako energia napędowa i paliwo źródłowe dla systemów grzewczych

Najbardziej znany rodzaj systemu grzewczego działa na gaz. Spala on paliwo, wytwarzając w tym procesie ciepło. Może spalać paliwo nie tylko w postaci gazowej, ale również w postaci ciekłej (gaz płynny). Ale nie jest to bynajmniej jedyny rodzaj ogrzewania, który wykorzystuje gaz jako dostawcę energii. Na przykład agregaty kogeneracyjne spalają gaz, aby napędzić turbinę, która z kolei wytwarza energię elektryczną i ciepło. Pompy ciepła również wykorzystują energię elektryczną lub gaz jako energię napędową do zasilania sprężarki. Szczególnym rodzajem systemu grzewczego jest ogrzewanie za pomocą ogniw paliwowych. Również ono wykorzystuje gaz jako źródło energii do wytwarzania ciepła i prądu. Sztuczka polega jednak na tym, że nie spala on gazu, lecz rozdziela go chemicznie. Paliwem w tym przypadku nie jest sam gaz, ale zreformowany z niego wodór.

Formacja i rezerwy

Zdjęcie przedstawia instalację do przetwarzania gazu jako paliwa.

Gaz, w tym przypadku gaz ziemny, powstaje w bardzo podobny sposób jak ropa naftowa. Oba surowce powstały kilka milionów lat temu z substancji organicznych i zalegają w złożach, z których niektóre są ogromne. Sam gaz ziemny jest mieszaniną metanu, azotu i innych węglowodorów, takich jak etan, propan i butan. Można go między innymi wydobywać z głębi ziemi za pomocą odwiertów. Jeszcze kilka lat temu gaz ziemny był w większości przypadków spalany jako produkt uboczny przy wydobyciu ropy naftowej. Jest to nie tylko marnotrawienie zasobów, ale także długotrwałe zanieczyszczanie środowiska. Rządy krajów wydobywających ropę naftową przyjęły ustawy zakazujące spalania.

Ponieważ pierwotne oceany pokrywały dużą część naszej planety miliony lat temu, gaz ziemny występuje w prawie wszystkich regionach świata. Największe rezerwy posiada Bliski Wschód, a następnie Europa i Eurazja. Na czele listy krajów o największej wielkości wydobycia nie znajduje się jednak na przykład Arabia Saudyjska, ale Stany Zjednoczone Ameryki. Niemcy również posiadają rezerwy gazu ziemnego w wysokości około 123 miliardów metrów sześciennych. Wydobycie koncentruje się tutaj w Saksonii-Anhalt. Ale gaz może być również produkowany w sposób odnawialny. Znany biogaz jest produkowany z biomasy, takiej jak kukurydza, buraki cukrowe lub inne rośliny energetyczne w specjalnie zbudowanych instalacjach.

Rezerwy i zasoby

Jeśli chodzi o kwestię zagwarantowania dostaw gazu w najbliższych latach, należy najpierw dokonać rozróżnienia między rezerwami a zasobami. Rezerwy to ilości już odkryte, natomiast zasoby to jedynie złoża, które nie są jeszcze ekonomicznie eksploatowane. W raporcie brytyjskiego koncernu naftowego BP stwierdzono, że całkowite wyczerpanie rezerw gazu ziemnego zajmie 55,1 roku.

To przy założeniu, że zużycie pozostanie na stałym poziomie. Firma za podstawę tych obliczeń przyjęła dane z 2014 roku. W tym roku na świecie zużyto prawie 4000 miliardów metrów sześciennych gazu. W porównaniu z dostępnymi już rezerwami, ilość zasobów, których wydobycie nie jest jeszcze naukowo możliwe, jest znacznie wysoka. Niemieckie Stowarzyszenie Gazu Ziemnego, Ropy Naftowej i Geoenergii (BVEG) zakłada, że gazu ziemnego wystarczy nawet na 260 lat.

Korzyści wynikające z używania gazu

Palnik gazowy Matrix

Zastosowanie gazu ma wiele zalet zarówno dla użytkownika, jak i dla środowiska. Dzięki wysokiej zawartości energii właściciele instalacji korzystają z niezwykle ekonomicznego ogrzewania - tym bardziej, jeśli w kotle zastosowano technikę kondensacyjną. O tym, co czyni tę technologię tak wyjątkową, można przeczytać w rozdziale Korzyści z gazowej techniki kondensacyjnej. Jedno jest pewne: w porównaniu z innymi paliwami kopalnymi gaz spala się bardzo czysto. Emituje mniej CO₂ niż np. ropa naftowa i nie wytwarza prawie żadnych zanieczyszczeń, takich jak tlenki azotu czy dwutlenek siarki. Oznacza to mniejsze obciążenie dla środowiska.

Również przemysł jest uzależniony od tego paliwa. W szczególności gaz odgrywa ważną rolę w produkcji energii elektrycznej. W porównaniu do elektrowni konwencjonalnych, elektrownie zasilane gazem ziemnym zwiększają i zmniejszają swoją moc w zależności od potrzeb. Dlatego też są one często wykorzystywane do szybkiego i niezawodnego równoważenia obciążeń szczytowych. Kolejną zaletą jest bardzo dobrze rozwinięta sieć dystrybucyjna.

Konwersja gazu i wartość opałowa

W północno-zachodnich Niemczech odbywa się obecnie przejście z gazu L na gaz H. Koszty z tym związane ponosi przedsiębiorstwo gazownicze oraz Federalna Agencja Sieciowa. Właściciele gazowych instalacji grzewczych muszą jedynie zwrócić uwagę na wszystkie pisma, zawiadomienia i terminy, które otrzymują od swojego dostawcy energii. Celem tej konwersji jest zagwarantowanie dostaw i ujednolicenie rodzaju gazu. Dzieje się tak dlatego, że wartość opałowa, czyli zawartość energii, gazu nie zawsze jest stała. Na przykład dla gazu L wynosi ona od ośmiu do dziesięciu kilowatogodzin na metr sześcienny. W przypadku gazu H jest to od dziesięciu do dwunastu kilowatogodzin na metr sześcienny. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jaka jest wartość opałowa kupowanego przez Ciebie gazu, zajrzyj na rachunek za gaz. Zwykle jest tam podana. Jeśli nie, warto zapytać o to dostawcę gazu.

Jeśli posiadają Państwo już kocioł kondensacyjny firmy Viessmann z inteligentnym regulatorem Lambda Pro Control, nie odczują Państwo zmian. Dzieje się tak dlatego, że regulator spalania dostosowuje się automatycznie do jakości gazu i może bez problemu spalać bogaty energetycznie gaz H. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo na stronie poświęconej konwersji gazu.