Warunki Techniczne 2021 (WT 2021) jakim powinny odpowiadać budynki wielorodzinne

Odpowiedzi na często zadawane pytania

Wraz z początkiem 2021 r. inwestorów planujących budowę obowiązują nowe, wymagania dotyczące energooszczędności budynków (WT 2021).

Jaka jest maksymalna dopuszczalna wartość współczynnika EP dla budynków wielorodzinnych?

Wraz z początkiem 2021 r. inwestorów planujących budowę obowiązują nowe, wymagania dotyczące energooszczędności budynków (WT 2021).   Definiują one nie tylko maksymalne, dopuszczalne wartości współczynnika przenikania ciepła U dla poszczególnych przegród budynku, ale również wartość współczynnika EP, czyli współczynnika nieodnawialnej energii pierwotnej.   W przypadku budynków wielorodzinnych wartość współczynnika EP nie może przekraczać  65 kWh/(m2·rok).

Oznacza to, że wznoszony budynek musi być dobrze zaizolowany termicznie i zasilany energią z odpowiednio dobranego i zaprojektowanego systemu grzewczego. Im bardziej energooszczędnie zostanie zaprojektowany budynek, tym łatwiej będzie osiągnąć wymagany współczynnik EP. Korzystnie na wartość współczynnika EP wpływa wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, czyli urządzeń takich jak pompy ciepła w połączeniu z fotowoltaiką czy kolektorów słonecznych. Może się okazać, że w niektórych przypadkach zastosowanie OZE będzie niezbędne do osiągnięcia oczekiwanej wartości współczynnika EP.

Co wpływa na wielkość współczynnika EP?

Im bardziej energooszczędny będzie budynek, tym łatwiej osiągnąć wymagany współczynnik EP. Poza kształtem, konstrukcją budynku i jego izolacją na wielkość współczynnika EP  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ma duży wpływ:

  • sposób przygotowania c.w.u. W nowoczesnych budynkach mieszkalnych EP c.w.u. może stanowić  nawet 50-65% wartości współczynnika EP. Najlepsze rezultaty dla zmniejszenia EP można osiągnąć, stosując w systemie przygotowania c.w.u. pompę ciepła współpracująca z fotowoltaiką lub kolektory słoneczne
  • wybór źródła ciepła – jest on uzależniony nie tylko  od lokalnych warunków, kosztów eksploatacji, emisja zanieczyszczeń, wpływ na środowisko ale duże znaczenia ma wartość współczynnika wi . Wpływ na wartość współczynnika EP determinują także zapisy w Ustawie  (Dz. U. 2015 poz. 0376)  określające  współczynnik Wi (nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej). Jest to bardzo istotny czynnik w obliczeniach EP. Współczynnik  Wi=0,0 dla energii  słonecznej i wiatrowej powoduje, że zastosowanie systemów wykorzystujących tę energię  zdecydowanie zmniejsza wielkość obliczeniową współczynnika EP. Konieczne jest sprawdzenie wielkości współczynnika wi przy lokalnych sieciach ciepłowniczych, wyliczony jest indywidualnie dla lokalnego wytwórcy ciepła sieciowego.

Co wpływa na zapotrzebowania na energię końcową (EK) budynku?

Wskaźnik energii końcowej (EK)  określa ilość energii użytkowej EU potrzebnej w budynku po uwzględnieniu sprawności systemów ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody. Na wartość EK duży wpływ  ma sprawność zastosowanych urządzeń. Warto prowadzić  obliczenia na konkretnych urządzeniach  i korzystać z danych producenta (np. Viessmann)  dotyczących sprawności średniorocznej. W  przypadku produktów Viessmann są one wyższe  od ogólnych danych zawartych w Dz. U. poz. 376 z dn. 18 marca 2015 r. (uwaga: dla kotłów gazowych podajemy wielkość sprawności średniorocznej  w odniesieniu do wartości opałowej). Przykładowo, według Dz. U. nieokreślony pod względem marki oraz typu kocioł kondensacyjny o mocy > 50 kW (70/55°C)  ma sprawność średnioroczną 0,91, podczas gdy gazowy kocioł kondensacyjny Vitodens 200-W o mocy 32 kW charakteryzuje się sprawnością średnioroczną 1,044 przy ogrzewaniu niskoparametrowym oraz 0,98 przy ogrzewaniu wysokoparametrowym i przy produkcji cwu.

<Link do  tabeli ze sprawnościami http://www.viessmann-projektant.pl>

W jaki sposób można zredukować zapotrzebowanie na energię końcową budynku?

Na wartość obliczeniową zapotrzebowania na energię końcową (EK), oprócz sprawności urządzeń grzewczych, wpływa także:

  • klasa efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń – ma wpływ na sprawność systemu grzewczego (i tym samym wartość współczynnika EK). Im wyższa będzie klasa efektywności energetycznej stosowanych urządzeń, tym niższe może być zapotrzebowanie budynku na EK;
  • sposób przekazywania ciepła do pomieszczeń - ogrzewanie  niskoparametrowe wpływa na wzrost sprawności pomp ciepła i kotłów  kondensacyjnych oraz całego systemu grzewczego. Niższą wartość współczynnika EK można więc osiągnąć przy zastosowaniu niskoparametrowego zasilania, np. ogrzewania płaszczyznowego: podłogowego lub sufitowego.
  • sposób zarządzania energią w budynku - wybór odpowiedniej automatyki i systemu sterowania;
  • systemy hybrydowe, czyli kilka źródeł energii – przykładem może być m.in. połączenie kotła gazowego i pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną lub połączenie miejskiego systemu ciepłowniczego z fotowoltaiką na potrzeby przygotowywania ciepłej wody użytkowej;
  • architektura budynku i dostęp do źródeł energii – w tym przypadku warto przeanalizować czy ciężar finansowy inwestycji przekierować na izolacyjność, energochłonność budynku czy rodzaj źródła energii. W wielu wypadkach związane jest to z lokalnymi uwarunkowaniami i dostępem do różnego rodzaju paliw, architekturą projektowanego budynku lub po prostu gustem i oczekiwaniami inwestora;
  • lokalizacja - ukształtowanie terenu lub lokalny klimat również mogą wpłynąć na sprawność systemu grzewczego.

Przy wyborze źródła zasilania budynku w energię, który spełni wymogi WT 2021, warto pamiętać aby wybór ten uwzględniał  nie tylko najniższe  koszty inwestycyjne lecz równoczesnie niskie koszty eksploatacji, zerową lub niską emisję (pyłów  zawieszonych PM10, PM2,5  i CO2).  Z naszych doświadczeń wynika, że najkorzystniejsze rezultaty osiąga się uwzględniając odnawialne źródła energii.